En kvinne arbeidet i et direktorat som skulle flyttes ut av Oslo. De ansatte i direktoratet ble tilbudt lønnstilskudd for fortsatt tjeneste i en periode etter at direktoratet hadde flyttet. Denne betalingen ville imidlertid bli stoppet ved avvikling av permisjoner utover 10 dagers varighet. Kvinnen påpekte at fødselspermisjon ville omfattes av dette, og ba derfor Likestillingsombudet om å uttale seg i saken.

I og med at arbeidsgiver ikke hadde uttalt seg, kom ombudet bare med en veiledning i saken. Likestillingsombudet uttalte at det ville være i strid med likestillingsloven å stoppe utbetalingene dersom en mann eller kvinne tok ut den delen av fødselspermisjonen som var forbeholdt det ene kjønn. Når det gjaldt den resterende delen av fødselspermisjonen, ville det bero på en avveining av arbeidsgivers og arbeidstakers interesser om praksisen er i strid med likestillingsloven. Ombudet påpekte at lønnstillegget hadde som formål å få med seg nødvendig arbeidskraft ut av Oslo. Dersom nøkkelepersoner skulle ha krav på lønnstilskudd i tillegg til vanlig lønn i hele permisjonstiden, ville det kunne få store økonomiske konsekvenser dersom permisjonstiden i stor grad skulle sammenfalle med perioden for lønnstillegg. En slik ordning ville også kunne undergrave lønnstilleggets formål, nemlig å få med seg personer med kompetanse.

Saksnummer: 2004/323
Emne: lønnstilskudd, direktorat, fødselspermisjon
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0