En kvinne hadde gjennomført en utdannelse som ble betalt av arbeidsgiver. Denne utdannelsen ville være gratis for kvinnen dersom hun i ettertid bandt seg for en viss periode til plikttjeneste. Avtjeningen av denne plikttjenesten ville stoppe dersom man gikk ut i lønnet eller ulønnet permisjon, herunder fødselspermisjon. Kvinnen ønsket Ombudets synspunkter på en slik praksis.

Likestillingsombudet uttalte at ved avtaler om plikttjeneste og annen bindingstid, skal den lovpålagte delen av fødselspermisjon regnes med i tjenestetiden. Når det gjelder den resterende delen av permisjonen, må det bero på en konkret avveining mellom arbeidsgivers og arbeidstakers interesser om det innebærer en ulovlig forskjellsbehandling å ikke innta permisjonstiden i tjenestetiden.

Formålet med plikttjeneste er at arbeidsgiver skal kunne dra nytte av en arbeidstaker man har investert i. Når bindingstiden er kort, er det mye som taler for at det ikke vil være urimelig om arbeidsgiver stopper beregningen av plikttjenesten mens arbeidstakeren er i permisjon. Man må imidlertid også se om andre typer fravær eller permisjoner behandles likt som fødselspermisjon, for eksempel fravær på grunn av avtjening av førstegangstjeneste.

Saksnummer: 2004/445
Emne: plikttjeneste, fødselspermisjon, bindingstid
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0