En mann klaget til Likestillingsombudet vedrørende utvelgelsen av sjåfører til reklamebiler. Firmaet bak utleie av bilene, hadde markedsført billig leie av biler og knyttet dette særlig til kvinner. Overskriften på kampanjen var også ”billigbil for kvinner”.

Utleiefirmaet viste til at man ved annonseringen særlig hadde henvendt seg til kvinner, for å få opp søkertallet fra denne gruppen. Man antok at tilbudet ellers hovedsakelig ville tiltrekke seg menn. Ut fra de som søkte om billig leiebil, var det en større prosentandel av de mannlige søkerne som fikk tildelt leiebil, enn de kvinnelige søkerne.

Likestillingsombudet mente det i utgangspunktet så ut til at firmaet ville særbehandle kvinner ved utvelgelsen av sjåfører, men at det i praksis ikke så ut til at firmaet hadde prioritert kvinner, i og med prosentandelene av søkerne. Ombudet hadde derfor ikke tilstrekkelige holdepunkter for å si at det faktisk var blitt lagt vekt på kjønn ved selve utvelgelsen. Ombudet anmodet likevel firmaet om å ta hensyn til likestillingsperspektivet i sin videre virksomhet. Ombudet ba firmaet om å legge vekt på kjønnsnøytrale kriterier i de kommende utvelgelsesprosesser, og å markedsføre bilene på en kjønnsnøytral og mindre kjønnsstereotyp måte.

Saksnummer: 2004/409
Emne: bil, reklame, kvinner
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0