En mann henvendte seg til Likestillingsombudet fordi han reagerte på bruken av ordet ”dagmamma” i stillingsannonser. Etter hans mening kunne betegnelsen bidra til at menn ble ansett som uegnet til å ta vare på barn.

Ombudet kunne si seg enig i at det likestillingsmessig kunne være uheldig å benytte dette begrepet, i og med at det kan være med på å opprettholde kjønnsstereotype holdninger om at kvinner er best egnet til å ha omsorg for barn. Oppslag fra privatpersoner som søker etter dagmamma vil imidlertid defineres for å tilhøre vedkommendes familieliv eller rent personlige forhold, slik at det faller utenfor Ombudets håndhevingsmyndighet jf § 2. Når det gjelder stillingsannonser for øvrig, er det ikke tillatt å lyse ut en stilling kun for ett kjønn eller gi inntrykk av at man forventer eller foretrekker et kjønn til stillingen. Bruken av begrepet dagmamma kan derfor være uheldig. Til enkelte omsorgsstillinger kan likevel kjønn være relevant for eksempel fordi den som skal motta omsorgen trenger en rollemodell av et bestemt kjønn. I slike tilfeller kan det være tillatt å søke etter en kvinne eller en mann.

Saksnummer: 2004/405
Emne: stillingsannonse, dagmamma, dagpappa, barnepass
Klager: mann
Lovanvendelse: § 2.,  § 4.0