Aleneforeldreforeningen kontaktet Likestillingsombudet i forbindelse med at Stortinget vedtok å innføre en tidsbegrenset uføretrygd. Foreningen mente dette nye regelverket særlig ville ramme kvinner med omsorg for små barn. Dette fordi trygden beregnes på grunnlag av opptjente rettigheter i en begrenset periode, og at kvinner ofte har redusert inntekt på grunn av ulønnet omsorgsarbeid i den aktuelle perioden. Foreningen sammenlignet stønaden med ordinær uføretrygd, hvor man får godskrevet fremtidige pensjonspoeng, herunder omsorgspoeng.

Departementet forklarte den ulike beregningsmåten med at tidsbegrenset uførestønad ikke er å anse for en pensjonsytelse, og at dette er årsaken til at man ikke tar hensyn til fremtidige pensjonspoeng, herunder omsorgspoeng. Departementet uttalte videre at det skal tas initiativ til evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad. Ombudet ba i denne forbindelse departementet om å ta spesielt hensyn til det faktum at kvinner på grunn av omsorg for barn får lavere ytelser etter den nye ordningen med tidsbegrenset uførepensjon, enn etter ordningen om ordinær uførepensjon.

Saksnummer: 2003/402
Emne: uførestønad, pensjon, tidsbegrensing, omsorgspoeng
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0