Tre kommuner ble bedt om å øke kvinneandelen i styret til det interkommunale miljøverket ved neste valg.

Likestillingsombudet mottok klage fra et av miljøverkets styremedlemmer. Bakgrunnen var at det var blitt valgt et styre som ikke oppfylte kravene i likestillingsloven § 21 om representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg m.v.

Kommuner anses som offentlige organer. Dersom flere kommuner skal oppnevne representanter til styrer, interkommunale organer og lignende, skal hver kommune regnes for seg. Likestillingsombudet henvendte seg til de to kommunene som ikke hadde foreslått nok kvinner som kandidater til styret. Den ene kommunen forklarte den skjeve kjønnsfordelen med at det etter kommunevalget var vanskelig å få oppfylt en kvinnerepresentasjon på 40 % i offentlige råd og utvalg. Den andre kommunen argumenterte med at kommunen hadde valgt sin representanter på et tidspunkt hvor valget var lovlig frem til 2006.
Likestillingsombudet vurderte om det forelå særlige forhold som gjorde det åpenbart urimelig for kommunene å oppfylle kravene da det i slike tilfeller er adgang til å gjøre unntak for kravet om kjønnsbalanse. For at det skal foreligge åpenbar urimelighet, kreves det at det ikke har latt seg gjøre å finne kvinner som oppfyller kriteriene for å sitte i styret. Likestillingsombudet mente at det ikke var tilstrekkelig å vise til at pga kjønnsrepresentasjonen etter et kommunevalg ikke finnes aktuelle kvinner så lenge det ikke er et vilkår at styremedlemmene må være valgt inn politisk.

De to kommunene ble på bakgrunn av dette bedt om til å endre kjønnssammensetningen så snart valg av nytt styre skulle gjennomføres. Kommunene sa seg villige til dette. Alle de tre kommunene som er eiere av miljøverket ble også oppfordret til å forsøke å rette opp den skjeve kjønnsbalansen ved en eventuell utskifting av styremedlemmer før neste valg.

Kommunene ble også minnet om likestillingsloven § 1 a som innebærer en plikt for offentlige myndigheter til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder. Sammensetningen i miljøverkets styre var ikke i overensstemmelse med denne aktivitetsplikten.

Saksnummer: 2004/060
Emne: Offentlige råd og utvalg
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 21.0