En organisasjon henvendte seg til Likestillingsombudet på vegne av en kvinnelig klient. Kvinnen mente seg forbigått i strid med likestillingsloven fordi hun ikke hadde fått forlenget sitt vikariat som laborant ved et sykehus. Noen måneder før vikariatets utløp, ble kvinnen sykemeldt på grunn av en skade som følge av en arbeidsulykke. Denne skaden hadde forverret seg fordi kvinnen var gravid. En stund senere fikk kvinnen beskjed om at hun ikke fikk forlenget vikariatet til tross for at stillingsinnehaverne ikke skulle tilbake til stillingene sine. Kvinnen mente det var hennes graviditet og sykemelding som var medvirkende årsak til manglende forlengelse. Organisasjonen som bisto kvinnen mente det var oppsiktsvekkende at av mange vikariater i divisjonen, var det kun kvinnens vikariat som ble ledigholdt som følge av divisjonsdirektørens vedtak om innsparinger.

Sykehuset viste til at det ble satt i gang flere tiltak for innsparinger, blant annet ansettelsesstopp. Grunnen til at kvinnens vikariat ble ledigholdt, var at bemanningssituasjonen på den avdelingen gjorde det mulig å fordele oppgavene som kvinnen hadde utført på de øvrige stillingene i avdelingen. Sykehuset opplyste videre at det var vanskelig å skjære ned på bemanning på kliniske avdelinger, på grunn av fastsatte bemanningsplaner, men at man på andre ikke-kliniske avdelinger også hadde ledigholdt vikariater.

Likestillingsombudet konkluderte med at sykehuset ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven ved å ikke forlenge kvinnens vikariat. Ombudet mente det var sannsynliggjort at divisjonen hadde foretatt kutt der man fant det forsvarlig, og at kvinnens arbeidsoppgaver kunne fordeles på de øvrige ansatte å avdelingen, noe det ikke var mulig å få til på andre avdelinger. Arbeidsgiver hadde derfor oppfylt sin bevisbyrde.

Saksnummer: 2004/391
Emne: ansettelse, kontrakt, forlengelse, laborant, sykehus
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0,  § 4.0