En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet med opplysninger om at regelverket for beregning av fødselspenger slår ulikt ut for kvinner og menn dersom vedkommende mottar dagpenger forut for fødselspermisjon. I det konkrete tilfellet, hadde kvinnens mann et vikariat som utløp få dager før han skulle ut i permisjon. Fødselspengene hans ble da beregnet ut fra dagene mellom vikariatets utløp og permisjonens start.

Ombudet henvendte seg til Barne- og familiedepartementet med henvisning til folketrygdlovens § 14-5 om beregning av fødselspenger. Bestemmelsen sier at fødselspengene til hver av foreldrene beregnes på grunnlag av inntekt. For kvinner som mottar dagpenger, skal inntektsgrunnlaget per uke fastsettes ut fra inntekten i de beste seks månedene av de siste ti månedene før stønadsperioden tar til. Så langt ombudet kunne se, var det ikke noen tilsvarende bestemmelse for menn som mottar dagpenger. Ombudet mente derfor at regelverket så ut til å innebære en direkte forskjellsbehandling av kvinner og menn.

Departementet opplyste at begrunnelsen for denne særbestemmelsen, var hensynet til at en gravid kvinne har vanskelig for å skaffe seg arbeid under svangerskapet. Det tilsvarende ville, etter departementets syn, ikke gjelde for menn som søker jobb mens partneren er gravid eller i permisjon.

Ombudet hadde forståelse for dette argumentet, men ønsket likevel å påpeke viktigheten av at regelverket for beregning av fødselspenger blir kjønnsnøytralt utformet i størst mulig grad, slik at kvinner og menn kan ha like muligheter til å ta ut betalt foreldrepermisjon. En jobbsøkende mann som opplyser at han i nærmeste fremtid vil gå ut i permisjon av kortere eller lengre varighet, vil også kunne oppleve at dette slår negativt ut ved jobbsøkingen. En annen situasjon er at mannen har et vikariat som utløper før han har planlagt å ta ut permisjonen. I et slikt tilfelle vil regelverket kunne virke som et incitament for mannen til å la være å ta ut permisjonen, og heller søke jobb og komme seg ut i arbeidslivet igjen fordi en slik løsning sannsynligvis vil lønne seg økonomisk. Par som ønsker å dele permisjonen vil også kunne bli ”tvunget” til å dele permisjonen på en annen måte enn opprinnelig tenkt, ved å dele permisjonen akkurat på tidspunktet for utløpet av mannens vikariat.

Disse reglene føyer seg altså inn i rekken av lovregler som bør endres for at lovverket bedre skal fremme likestilling mellom kvinner og menn. Departementet har en forpliktelse til å følge opp slike saker gjennom likestillingsloven § 1 a om aktivitetsplikt.

Saksnummer: 2005/169
Emne: fødselspenger, opptjening, dagpenger
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0