En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet fordi hun mente seg forbigått i forbindelse med omorganisering i bedriften hun jobbet i. Kvinnen var ansatt som avdelingsleder da hun gikk ut i permisjon. I løpet av permisjonstiden og i etterkant av denne, ble bedriften omorganisert, og vikaren til kvinnen fikk en ledende stilling. Kvinnen selv fikk en stilling hun mente ikke var på nivå og med de samme arbeidsoppgavene hun hadde før permisjonen, og mente seg derfor forskjellsbehandlet i strid med likestillingsloven.

Likestillingsombudet konkluderte med at innplassering av kvinnen etter omorganisering, ikke var i strid med likestillingsloven. Ombudet presiserte imidlertid at det var utenfor ombudets mandat å ta stilling til om arbeidsgiver handlet innenfor sin styringsrett eller om det var grunnlag for endringsoppsigelse etter arbeidsmiljøloven. Ombudet mente imidlertid at bedriften hadde sannsynliggjort at omplasseringen av kvinnen ikke hadde sitt grunnlag i kvinnens uttak av foreldrepermisjon. I sin avgjørelse la ombudet vekt på at omorganiseringen uansett ville ha blitt gjennomført, og at kvinnen ikke stilte noe dårligere i prosessen enn hun ville ha gjort dersom hun ikke tok permisjon. Hun ble heller ikke forbigått av sin vikar til en høyere lederstilling, fordi vikaren var bedre formelt kvalifisert til stillingen. Kvinnen ville derfor uansett ikke fått denne stillingen. Bedriften hadde også sannsynliggjort at den stillingen kvinnen fikk, var den stillingen som var mest lik den hun hadde før hun gikk ut i foreldrepermisjon.

Saksnummer: 2004/428
Emne: foreldrepermisjon, omorganisering
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0