Likestillingsombudet mottok en henvendelse fra en mann som fikk etterlattepensjon etter sin kone etter en inntektsprøving. Konen var innmeldt i Statens Pensjonskasse (SPK) før 1. oktober 1976. Dersom mannen ikke hadde vært enkemann men enke, ville ikke etterlattepensjonen vært inntektsprøvd. Mannen reagerte på en slik skjevhet i regelverket, og ba Likestillingsombudet om å vurdere saken.

Likestillingsombudet henvendte seg til SPK og fikk opplyst at i henhold til Lov om Statens Pensjonskasse mottar enker som var gift med menn som ble medlem i SPK før 1. oktober 1975 automatisk enkepensjon uten avkorting, enten de mottar egen pensjon eller har andre inntekter. Enkemenn i tilsvarende situasjon får derimot avkorting i etterlattepensjonen dersom han har egen pensjon eller annen inntekt. Konsekvensen er at enkemenn blir dårligere behandlet enn enker hva gjelder etterlattepensjon.
Ombudet har tidligere hatt problemstillingen til behandling, og Klagenemnda for likestilling har tatt stilling til saken – i sak nr 3 fra 1981 og sak nr 2 fra 1982. I disse sakene kom nemnda til at kvinner og menn som var innmeldt i Statens Pensjonskasse før 1. oktober 1976 blir forskjellsbehandlet ved beregningen av enke- og enkemannspensjon. Nemnda sa imidlertid at reglene i lov om Statens Pensjonskasse er spesialregler som må gis fortrinnsrett framfor de aktuelle bestemmelsene i likestillingsloven.

De aktuelle bestemmelsene er klaget inn for EFTAs overvåkningsorgan, ESA. ESA sendte den 26. oktober 2005 en grunngitt uttalelse til Norge om diskrimininering av menn og kvinner hva angår beregning av etterlattepensjon. Begrunnelsen er at EØS-avtalen krever at EFTA/EØS-landene skal sikre at menn og kvinner mottar lik lønn for likeverdig arbeid, og at pensjoner er å betrakte som lønn. Hensikten med en grunngitt uttalelse er å gi staten en siste mulighet til å gjøre de nødvendige korrigeringer før ESA bestemmer seg for om de skal bringe saken inn for EFTA-domstolen. Norge fikk en frist på to måneder til å etterkomme kravene fra ESA.

Av SPK fikk ombudet opplyst at regjeringen har bestemt at enkemenn etter kvinner med medlemsskap i Statens Pensjonskasse fra før 1. oktober 1976, skal nyte godt av de samme reglene som gjelder for enker. Endringen vil gjelde for dem som blir enkemenn etter 31. desember 2005, og for den delen av avdødes tjenestetid som er opptjent etter denne datoen. Norge har meddelt ESA at regelverket vil bli endret slik at det blir kjønnsnøytralt. Enkemenn etter kvinner som ble medlem i Statens Pensjonskasse før 1. oktober 1976, vil fra 1. januar 2006 få de samme rettighetene som enker.

Ombudet konstaterte dermed at regelverket i framtiden gjøres kjønnsnøytralt også for de som ble medlem av Statens Pensjonskasse før 1. oktober 1976, og at saken er til behandling i ESA. Saken ble med det avsluttet fra behandling ved ombudets kontor.

Saksnummer: 2005/393
Emne: etterlattepensjon, enkemann
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0