En mannlig student henvendte seg til Likestillingsombudet for å få en vurdering av et prosjekt, kalt Jenter og data. Prosjektet var opprettet for å rekruttere jenter til kommunikasjons- og datateknologifagene, og holdt blant annet kurs som var direkte rettet mot skolefagene. Mannen mente dette førte til at jentene fikk ekstra kursing i fag som man skulle ha eksamen i, og var derfor kritisk til at jentene skulle få fordel av slik ekstra undervisning. Han ønsket derfor å vite om det var lovlig at disse kursene kun var forbeholdt kvinnelige studenter.

Universitetet viste til at prosjektet ble startet på bakgrunn av den lave jenteandelen på linjen for Datateknikk i sivilingeniørstudiet. Prosjektet ble deretter utvidet til å gjelde Kommunikasjonsteknologi og Informatikk. Hovedmålet til prosjektet er å øke andelen jenter ved de aktuelle studieprogrammene og beholde jentene slik at de gjennomfører studiet.

Likestillingsombudet konkluderte med at det ikke var i strid med likestillingsloven å gi kvinnelige studenter tilbud om faglige kurs. Ombudet la i sin begrunnelse vekt på at kvinner generelt er underrepresentert innenfor data- og kommunikasjonsteknologiske fag, ikke bare på studiene, men også i yrkessammenheng. Data- og kommunikasjonsteknologi har stor innflytelse på samfunnet vårt og det er viktig at også kvinner deltar i den teknologiske utviklingen. Tiltak som fører til mindre kjønnsdeling vil derfor være likestillingsfremmende. Egne kurs for kvinnelige studenter førte til at flere kvinner fullførte studiene og de syns det var lettere å stille spørsmål underveis. Tiltaket var derfor også et egnet tiltak for å fremme likestilling.

Ekstraundervisningen ble ikke gitt av de fagansvarlige ved universitetet, men som støtteundervisning fra kvinnelige studentassistenter fra høyere årskull. Universitetet opplyste at både kvinnelige og mannlige studenter hadde mulighet til å få ekstraundervisning ved behov fra fagmiljøet ved universitetet. Sett opp mot de positive virkningene i et likestillingsperspektiv, mente ombudet derfor at tiltaket heller ikke kunne karakteriseres som et uforholdsmessig inngripende tiltak. Ombudt anmodet imidlertid universitetet likevel om å være varsom med å ha særtiltak som er direkte faglig relevante, dersom det kan føre til ulikt faglig innhold i studiet for kvinnelige og mannlige studenter.

Saksnummer: 2005/061
Emne: jenter, data, særbehandling, universitet
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.a