En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet med spørsmål om hvordan regelverket er ved oppsigelse når arbeidstakeren er gravid. Kvinnen ønsket også å vite om hun opparbeidet seg pensjonspoeng ved å være hjemme med barn uten å være ansatt noe sted.

Likestillingsombudet ga kvinnen en oversikt over det gjeldende regelverket:

Arbeidsmiljøloven § 65 nr 1 fastsetter at arbeidstaker ikke kan sies opp på grunn av graviditet. Dersom en gravid arbeidstaker sies opp anses oppsigelsen å ha sin grunn i graviditeten, med mindre annet gjøres overveiende sannsynlig. Dette innebærer altså at hvis ikke graviditeten har spilt noen rolle for vurderingen av om arbeidstakeren skal sies opp og dette sannsynliggjøres, er det ikke ulovlig å si opp en gravid arbeidstaker. Dersom oppsigelsen skjer mens arbeidstakeren er fraværende på grunn av fødselspermisjon, vil oppsigelsestiden ikke begynne å løpe før endt permisjon, jfr § 65 nr 2. Disse reglene håndheves av Arbeidstilsynet.

Når det gjelder pensjonspoeng godskrives arbeidstakeren tre pensjonspoeng for å være hjemme med barn i barnets første leveår, jfr folketrygdloven § 3-16. Flere detaljer om opptjening av pensjonspoeng ved arbeidsledighet fås hos Rikstrygdeverket.

Likestillingsloven § 3 fastslår at forskjellsbehandling av kvinner og menn ikke er tillatt. Med forskjellsbehandling menes handlinger som stiller menn og kvinner ulikt fordi de er av forskjellig kjønn. Av bestemmelsens andre ledd nr. 2 fremgår det at direkte forskjellsbehandling bl. a. er handlinger som setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville vært pga. graviditet. Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk virker slik at det ene kjønn stilles dårligere enn det annet. Ulik behandling kan unntaksvis godtas dersom det foreligger en saklig grunn. Det stilles strenge krav til saklighet. Dersom det blir oppsigelser i bedriften, blir altså spørsmålet om det er lagt vekt på at en arbeidstaker er gravid eller skal ut i fødselspermisjon, når arbeidsgiver har foretatt vurderingen og prioriteringen av de ansatte i bedriften. Dersom det viser seg at graviditet eller fødselspermisjon er tatt med i betraktningen vil det være et brudd på loven med mindre det foreligger svært tungtveiende saklige grunner for forskjellsbehandlingen.

Saksnummer: 2004/507
Emne: oppsigelse, graviditet, arbeidsmiljøloven
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0