En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet for å klage på NSBs regelverk vedrørende adgangen til å beholde rett til personalbillett etter oppsigelse med overgang til ventelønn. For at man skal kunne ha krav på slik personalbillett, må man ha 30 års tjenestetid i NSB. Denne tjenestetiden må i tillegg være sammenhengende. Kvinnen hadde vært ansatt i NSB i mer enn 30 år til sammen, men hadde hatt et avbrudd i ansettelsesforholdet på ca fem år på grunn av omsorg for nær familie. Da hun mistet sin stilling på grunn av omorganiseringer, mistet hun også retten til personalbillett. Kvinnen mente det var en kvinnetypisk situasjon å ha fravær fra arbeidslivet på grunn av omsorg, og at kravet om sammenhengende tjenestetid derfor virket kvinnediskriminerende.

NSB opplyste at det ikke er spesifisert i regelverket at tjenestetiden må ha vært sammenhengende, men at regelen hele tiden har blitt praktisert slik fra arbeidsgivers side. Ved beregningen av tjenestetid, tar man med alle typer permisjoner – lønnede som ulønnede – samt lengre sykefravær og fravær av annen art. Tjenestetiden avbrytes kun dersom selve ansettelsesforholdet opphører.

Likestillingsombudet konkluderte med at NSBs beregning av tjenestetid ikke var i strid med likestillingsloven. Ombudet påpekte at det oftere er kvinner enn menn som tar på seg omsorgsoppgaver av ulik art, og som på denne måten kan få kortere eller lengre fravær fra arbeidslivet. Slik sett kan man hevde at kravet til sammenhengende tjeneste rent faktisk forskjellsbehandler kvinner. På den annen side var det ikke lagt frem opplysninger som viste at kvinner var i flertall blant de som har arbeidet over 30 år i NSB, men med avbrudd i arbeidsforholdet. Ombudet var uansett av den oppfatning at man ikke kunne utlede et krav om å likestilles med andre arbeidstakere, når man har hatt avbrudd i tjenestetiden på grunn av ulike omsorgsoppgaver. Etter ombudets mening må man sondre mellom avbrudd i aktiv tjeneste på grunn av permisjon og avbrudd som følge av at selve arbeidsforholdet opphører. Det vil ikke være i strid med likestillingsloven å ha et krav om sammenhengende tjeneste, i og med at permisjoner av ulik art tas med i beregningen av tjenestetid, og at mannlige og kvinnelige arbeidstakere behandles likt i henhold til dette.

Saksnummer: 2005/190
Emne: tjenestetid, personalbillett
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0