En fagorganisasjon henvendte seg til Likestillingsombudet på vegne av et kvinnelig medlem. Kvinnen hadde søkt på stilling som lærervikar i en kommune, og fått tilbud om stillingen. Samtidig som hun aksepterte stillingstilbudet, opplyste hun at hun var gravid og ville gå ut i permisjon en måned senere – før skolestart. Kommunen trakk deretter tilbake jobbtilbudet, fordi kvinnen ikke kunne tiltre stillingen før utgangen av skoleåret. Ut fra en pedagogisk vurdering anså kommunen det som best at elevene fikk ha den samme vikaren hele skoleåret. Det ble også lagt vekt på at det ville bli store utskiftninger ved skolen det aktuelle skoleåret, og at man derfor ønsket å gjøre situasjonen for elevene og de ansatte så stabil som mulig. Fagorganisasjonen mente kommunen handlet i strid med likestillingsloven, og ba ombudet om å vurdere saken.

Likestillingsombudet konkluderte med at kommunen handlet i strid med likestillingsloven ved at kvinnen ikke ble ansatt som lærervikar. I sin begrunnelse la ombudet vekt på at kvinnens interesse for å få vikariatet var større enn kommunens interesse i å ikke bytte vikar mo slutten av skoleåret. Ombudet mente hensynet til elevene ikke kunne være avgjørende i og med at elevene ville hatt samme vikar mesteparten av året, med unntak av noen få uker før sommerferien da kvinnen ville tiltre stillingen. En slik kort periode med lærerbytte kunne neppe være av avgjørende betydning for elevene. Ombudet mente man uansett måtte påregne at lærere og vikarer for eksempel kunne være syke i løpet av et år, slik at elevene måtte ha andre lærere i noen uker. Videre viste ombudet til at kommunen heller ikke hadde fremholdt at det ville være vanskelig å få ansatt en vikar for kvinnen i den perioden hun var i permisjon. Likestillingsombudet henviste til praksis både fra EU og fra Klagenemnda for likestilling, og påpekte at vernet mot å bli diskriminert på grunn av graviditet og forestående permisjon er sterkt.

I etterkant av ombudets avgjørelse, ryddet kommunen opp i forholdet, og sørget for at kvinnen fikk ansiennitet i pensjonskassen samt ansettelse i kommunen fra den datoen hun fikk tilbudet om lærervikariatet.

Saksnummer: 2005/037
Emne: ansettelse, graviditet, lærervikar, jobbtilbud
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 4.0