En fagorganisasjon henvendte seg til Likestillingsombudet for å få en vurdering av den ulike avlønningen av to barnehagestyrere og to rektorer i en kommune. De to mannlige rektorene var høyere avlønnet enn de to kvinnelige barnehagestyrerne. Det var på det rene at rektorene hadde ansvar for flere ansatte og større budsjetter, men fagorganisasjonen mente lønnsforskjellene likevel var for store.

Etter henvendelse fra Likestillingsombudet, redegjorde kommunen for lønnsforskjellene. Kommunen viste til at avlønningen var blitt fastsatt i sentrale og lokale tariffavtaler som partene i arbeidslivet har blitt enige om, og at kommunen derfor ikke var rett adressat for de generelle lønnsforskjellene.

Likestillingsombudet konkluderte med at den ulike avlønningen ikke var i strid med likestillingsloven. Ombudet viste til at det gikk klart frem av klagen at det ikke var tale om arbeid av lik verdi i denne konkrete saken. Dette fremgikk av beskrivelsen av virksomhetene hva angikk størrelse, antall ansatte og budsjettansvar. Forutsetningen for at lovens § 5 skal kunne brukes, er at arbeidet faktisk er av lik verdi, og ikke bare av lik art.

Avslutningsvis påpekte ombudet at det er arbeidsgiver som har ansvaret for å overholde liklønnsbestemmelsen i likestillingsloven. Kommunens henvisning til ulike tariffavtaler, ville ikke kunne unnskylde en eventuell ulikelønn i kommunen.

Saksnummer: 2005/107
Emne: likelønn, styrere, rektorer
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 5.0