En organisasjon henvendte seg til Likestillingsombudet for å gjøre oppmerksom på at vernepliktige ikke får pensjonsopptjening. Likestillingsperspektivet lå i at verneplikten er noe som kun er pålagt menn.

Likestillingsombudet viste til at verneplikten i seg selv innebærer en forskjellsbehandling av menn og kvinner. Dette betyr at vernepliktsloven er i konflikt med likestillingsloven, i og med at sistnevnte forbyr forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Etter de prinsipper som gjelder for slike lovkollisjoner må likestillingsloven, som er en generell lov, vike for vernepliktsloven, som er en særlov på sitt område. Stortinget vurderte og aksepterte denne forskjellsbehandlingen da likestillingsloven ble vedtatt. For at forskjellsbehandlingen skal opphøre må det en lovendring til. Til nå har det ikke vært politisk vilje til å foreta en slik endring av verneplikten.

Spørsmålet om pensjonsopptjening under avtjening av verneplikt referer seg direkte til den lovfestede verneplikten, og har helt klart en likestillingspolitisk side. I forbindelse med behandlingen av pensjonsreformen på Stortinget, hadde flertallet gått inn for blant annet at vernepliktige skal gis pensjonspoeng. Problemstillingen så altså ut til å løse seg.

Saksnummer: 2005/153
Emne: verneplikt, pensjonsopptjening, pensjonsreform, pensjonspoeng
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: