Ombudet henla sak fordi det ikke var grunn til å behandle saken videre

Ombudet konkluderte med at saken måtte henlegges.

Ombudet ble kjent med at A AS ikke tok imot dagsbesøk av flyktninger i sommer. Årsaken skal ha vært flyktningenes etnisitet/nasjonale opprinnelse. Ombudet tok opp saken på eget initiativ. Ombudet innhentet en redegjørelse fra partene i saken og dro også på besøk til A AS. Etter å ha fått forklart at grunnen til at A AS ikke tok imot besøket, var kapasitetsmangel, mente ombudet at saken måtte henlegges.

 

  • Saksnummer: 16/1557
  • Lovgrunnlag: diskrimineringsloven om etnisitet § 6
  • Dato for henleggelse: 16. september 2016

 

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til ombudets brev av 31. august 2016 der vi opplyser at vi har tatt opp en sak på eget initiativ mot A AS.

Bakgrunnen for at ombudet tok opp saken på eget initiativ var fordi ombudet ønsket en redegjørelse for hvorfor A ikke tok imot dagsbesøk av flyktninger i sommer. Ombudet mottok to skriftlige redegjørelser samt en redegjørelse i et møte.

Rettslig grunnlag for henleggelse

Ombudet kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd. Det er presisert i forarbeidene til diskrimineringsombudsloven at ombudet har en skjønnsmessig adgang til å henlegge saker, jf. Ot.prp. nr 34 (2004/2005) s. 100.

Ombudets vurdering

A har redegjort for at det var kapasitetsmangel som var årsaken til at de ikke kunne ta imot flyktningene, og at de kunne ha vært tydeligere på dette. Videre har A uttalt at de aldri har ment at flyktninger ikke er velkommen hos dem, og at de er åpen for samarbeid med kommunale flyktningtjenester og andre som arbeider med eller for flyktninger.

Ombudet ser ingen grunn til å behandle saken videre når A uttaler at de vil ta imot flyktninger når det er kapasitet.

Konklusjon

Saken henlegges.