NSB hadde en diskriminerende praksis overfor rullestolbrukere

Ombudet konkluderte med NSB AS sin praksis ved å forby avstigning for passasjerer i elektrisk rullestol på regiontoget fra Trondheim til Værnes med avgang kl. 16:00, er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5.

A klaget på at han ikke kunne gå av på Værnes med regiontoget fra Trondheim til Værnes med avgang kl. 16:00. A bruker elektrisk rullestol og det er kun regiontoget som er tilrettelagt for elektrisk rullestol.

Ombudet mente at praksisen stilte A og andre passasjerer med elektrisk rullestol dårligere enn andre passasjerer. NSB anførte at bakgrunnen for forbudet mot avstigning var at man ikke ønsket at passasjerene på Trønderbanen skulle fortrenge passasjerer på strekningen Værnes til Mo i Rana. Ombudet anså dette som en saklig grunn for ikke å tillate avstigning.

Ombudet kom imidlertid til at forbudet mot avstigning ikke var nødvendig for å ivareta hensynet til andre passasjerer. NSB AS hadde opplyst at siden det ikke var rutemessige hensyn å ta, så var NSB innstilt på å gjøre unntak fra forbudet mot avstigning på regiontoget for denne kundegruppen. NSB AS hadde allerede bestilt utredning av endringen. Ombudet konkluderte med at NSB AS på daværende tidspunkt brøt diskrimineringsforbudet, men var positiv til at NSB AS allerede hadde påbegynt utredning av en mulig endring av praksisen.

Etter at ombudet ga uttalelse i saken, endret NSB AS praksisen slik at det i dag er tillatt med avstigning på strekning Trondheim til Værnes for passasjerer i rullestol.

 

  • Saksnummer: 16/2128
  • Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5.
  • Dato for uttalelse: 3. mai 2017

 

NSB beskrivelse av saken

Saken gjaldt opprinnelig forhåndsbestilling av plass på regiontoget på strekningen Trondheim til Værnes. A anførte at han ikke fikk forhåndsbestilt plass til rullestol på toget. Det ble etter hvert oppklart at alle passasjerer kan forhåndsbestille plass på regiontoget. På avgangen kl. 16:00 er det imidlertid ikke tillatt med avstigning. Ombudet anser det derfor slik at det som er gjenstand for vurdering er forbudet mot avstigning på regiontoget fra Trondheim til Værnes med avgang kl. 16:00.

Strekningen trafikkeres av både lokaltog og regiontog. I lokaltrafikk benyttes togtype 92. Dette er et ca. 30 år gammelt dieselmotorvognsett som har særlig trange inngangspartier. Det er derfor ikke mulig å ta med elektriske rullestoler i lokaltrafikken.

Tre ganger i døgnet (kl. 07:38, 16:00 og 23:40) kjører det regiontog på strekningen. Disse avgangene trafikkeres med togtyper som har heis, plass til elektrisk rullestol og mulighet for å reservere plass til rullestol. Avgangen fra Trondheim kl. 16:00 tillater imidlertid ikke avstigning på strekningen.

Partenes syn på saken

A:

A bruker elektrisk rullestol. Han reiser med regiontoget til Værnes flyplass flere ganger i året. Han sendte en forespørsel til NSB kundeservice for å forsøke å reservere plass på regiontoget fra Trondheim til Værnes flyplass, men fikk til svar at det var ikke lov å gå av dette toget på Værnes stasjon. A anfører at dette utgjør diskriminering av ham som rullestolbruker. A bemerker at han ved flere anledninger har fått tillatelse fra konduktør til å gå av på Værnes stasjon, og at han har selv bevitnet at det går av folk på de fleste stasjoner på strekningen, så avstigning lar seg i praksis gjøre.

NSB AS:

NSB opplyser at det per i dag er kun påstigning på ettermiddagstoget (med avgang kl. 16:00) på alle 5 stoppesteder mellom Trondheim og Værnes. Bakgrunnen er at man ikke ønsker at passasjerene på Trønderbanen skal fortrenge passasjerer på strekningen Værnes - Mo i Rana (tog 477). Denne prioriteringen er innarbeidet og lite omstridt.

Trønderbanen har et hyppig og godt tilbud for lokaltogpendlere, men kunder i elektrisk rullestol kan ikke benytte lokaltoget. Når det gjelder lokaltoget, er det vanskelig å se for seg at det blir noen bedring av dette før det er ny togtype på plass på Trønderbanen. Dette ligger antagelig noen år frem i tiden, og er delvis knyttet opp mot elektrifisering av Trønderbanen.

Imidlertid opplyser NSB at siden det ikke er rutemessige hensyn å ta, er NSB innstilt på å gjøre unntak fra forbudet mot avstigning på regiontoget for denne kundegruppen. Det vil da gjelde alle 5 stoppesteder mellom Trondheim og Værnes. Det er bestilt en utredning av endringen. Det er ikke mulig å gi en dato for implementering da det vil være avhengig av ressursbruken på allerede bestilte endringer. Tidligste mulige implementering er høsten 2017, men det er ikke mulig å garantere per i dag.

Ombudets oppgave i klagesaker

Ombudet kan gi uttalelse om forholdet som klageren har bedt ombudet vurdere er brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven eller ikke, se diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd (avsnitt).

Ombudets vurdering

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5 forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Ombudet skal ta stilling til om forbudet mot avstigning på regiontoget fra Trondheim til Værnes med avgang kl. 16:00, er i strid med forbudet mot diskriminering.

Ombudet tar ikke stilling til om NSB handler i strid med plikten til universell utforming ved at lokaltoget ikke er tilrettelagt for elektrisk rullestol. Ombudet bemerker at det uansett ikke kan pålegges omfattende utbedringer av eksisterende togsett i medhold av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Ombudet tar heller ikke stilling til om regiontoget er i tråd med kravene til universell utforming. Klagen gjelder forbud mot avstigning, ikke den fysiske utformingen av toget.

Er passasjerer i elektrisk rullestol stilt dårligere på grunn av nedsatt funksjonsevne?

For å kunne slå fast at diskriminering har skjedd, er det et grunnleggende vilkår at passasjerer i elektrisk rullestol er blitt rammet negativt, og at dette har sammenheng med nedsatt funksjonsevne.

Det er ingen passasjerer som får lov til å gå av regiontoget fra Trondheim avgang kl. 16:00. Det er kun lokaltoget som tillater avstigning på ettermiddagen. Lokaltogene er imidlertid ikke tilrettelagt for elektrisk rullestol. Forbudet mot avstigning på regiontoget fra Trondheim avgang kl. 16:00 rammer derfor reisende med elektrisk rullestol hardere enn andre, fordi regiontoget er eneste togtilbud som er tilrettelagt for denne kundegruppen. Alternative avganger er regiontogene med avgang kl. 07:38 og 23:40. På disse avgangene tillates avstigning. Selv om det er alternative avganger morgen og kveld, stilles reisende med elektrisk rullestol dårligere enn andre passasjerer som kan benytte lokaltoget. Dette innebærer indirekte diskriminering.

På denne bakgrunn mener ombudet at reisende med elektrisk rullestol, herunder A, er stilt dårligere enn andre passasjerer, og at dette har sammenheng med nedsatt funksjonsevne.

For at ombudet ikke skal konkludere med at NSB diskriminerer passasjerer i elektrisk rullestol, må NSB sannsynliggjøre at praksisen, det vil si forbudet mot avstigning på det aktuelle regiontoget, oppfyller vilkårene for lovlig forskjellsbehandling.

Er forskjellsbehandlingen likevel lovlig?

Forskjellsbehandling som er forholdsmessig og nødvendig for å oppnå et saklig formål, er lovlig, se diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 6. Alle vilkårene må være oppfylt.

Har forskjellsbehandlingen et saklig formål? NSB anfører at bakgrunnen for forbudet mot avstigning er at man ikke ønsker at passasjerene på Trønderbanen skal fortrenge passasjerer på strekningen Værnes til Mo i Rana.

Ombudet anser hensynet til andre passasjerer som et saklig formål.

Er forskjellsbehandlingen nødvendig for å oppnå formålet? NSB har ikke anført at det er nødvendig å opprettholde praksisen for å ivareta hensynet til andre passasjerer. NSB opplyser at siden det ikke er rutemessige hensyn å ta, så er NSB innstilt på å gjøre unntak fra forbudet mot avstigning på regiontoget for denne kundegruppen. Det er bestilt utredning av endringen, men det er, ifølge NSB, ikke mulig å gi en dato for implementering, da det vil være avhengig av ressursbruken på allerede bestilte endringer.

Ombudet kan på denne bakgrunn ikke se at nødvendighetsvilkåret er oppfylt.

Det innebærer at praksisen med å ikke tillate avstigning for rullestolbrukere på den aktuelle avgangen, ikke oppfyller vilkårene for lovlig forskjellsbehandling.

Ombudet bemerker for øvrig at regiontoget er eneste togtilbud på ettermiddagen til passasjerer i elektrisk rullestol, og at forbudet mot avstigning fort vil kunne anses som uforholdsmessig inngripende overfor denne kundegruppen.

Konklusjon

NSB AS sin praksis ved å forby avstigning for passasjerer i elektrisk rullestol på regiontoget fra Trondheim til Værnes med avgang kl. 16:00, er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5.