Justisdepartementet har utbetalt 700.000,- i erstatning til en søker som ble forbigått ved ansettelse. - Det kan være lønnsomt å klage til oss, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Mannen ble forbigått av en kvinne ved tilsetting til en dommerstilling.

Likestillings- og diskrimineringsombudet uttalte at departementet hadde overtrådt likestillingsloven, og ombudets uttalelse dannet utgangspunkt for forhandlinger om kompensasjon for forbigåelsen.

- Saken viser at en uttalelse fra ombudet kan gi grunnlag for en erstatning som dekker både økonomiske og ikke-økonomiske tap. Jeg oppfordrer derfor alle som opplever diskriminering å klage til oss, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Ombudet har ikke myndighet til å pålegge den som diskriminerer å betale erstatning. Det kan bare domstolene gjøre.

- I noen saker har våre uttalelser ført til forlik som omfatter økonomisk kompensasjon. I andre tilfeller har vår behandling ført til oppjustering av lønn eller at en person som fikk andre arbeidsoppgaver etter foreldrepermisjon fikk tilbake sine opprinnelige oppgaver. Slike utenrettslige forlik registreres ikke, og holdes ofte hemmelig for alle andre enn partene i saken, forklarer Gangås.

Hun legger til at svært få saker som gjelder brudd på likestillingsloven er prøvd for de ordinære domstolene, og det skjer ingen systematisk publisering av domstolsavgjørelser.

Ombudet oppfordrer personer som opplever diskriminering å klage til ombudet.