Ett av tre foretak har ikke en eneste kvinnelig ansatt.

Det er særlig i nyetablerte selskap kjønnsdelingen er stor. Over halvparten av bedriftene som ble etablert i fjor hadde bare menn på lønningslista. Det tilsvarende tallet for kvinnedominerte foretak er 22 prosent. Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Menn i bygg og transport
Spesielt tydelig er tendensen i den mannsdominerte bygg- og anleggsbransjen, der to tredjedeler av foretakene bare har mannlige ansatte. Også innenfor transport- og kommunikasjonsnæringen er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet tydelig. Her har 62 prosent av foretakene utelukkende menn på lønningslista.

Kvinner i helsevesenet
Tendensen til skjevfordeling mellom kjønnene er klar også i tradisjonelle kvinneyrker, særlig for foretak innenfor helse- og sosialtjenesten. Her har over halvparten av foretakene utelukkende kvinnelige ansatte. Ni av ti har en kvinneandel som er over 50 prosent.

Kvinner gjør det selv
Mange kvinner er også å finne i oversikten over enkeltpersonforetak. Over halvparten av enkeltmannsforetakene hadde i fjor like mange eller flere kvinnelige ansatte enn menn. 40 prosent var rene kvinnebedrifter.