Høyesterett har opphevet lagmannsrettens frifinnelse av Vigridleder Tore W. Tvedt. Den mener lagmannsretten har anvendt loven feil. Nå må saken behandles på nytt.

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet er svært fornøyd med at Høyesterett har opphevet lagmannsrettens frifinnelse av Tore Tvedt, sier avdelingsleder for juridisk avdeling, Elisabeth Lier Haugseth, hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Styrket rasismevern
- Etter at Høyesterett frifant Boot Boys leder Terje Sjølie i 2002, har det vært tvil om hvor grensene for rasistiske uttalelser går i norsk rett. Vår vurdering av saken er at vernet mot rasistiske ytringer nå må anses å ha blitt styrket. Likestillings- og diskrimineringsombudet har ansvar for å påse at norsk rett følger FNs rasediskrimineringskonvensjon. Vi er derfor spent på utfallet av ny behandling i lagmannsretten, selv om Høyesterett gir relativt sterke signaler i avgjørelsen sin. Vi blir temmelig overrasket om lagmannsretten kommer til frifinnelse av Tvedt nok en gang, sier Haugseth. Hun mener Høyesteretts avgjørelse vil gjøre det lettere for påtalemyndigheten å reagere på rasistiske og grovt krenkende ytringer i framtida.

Kritisert av FN
Tore W. Tvedt var tiltalt etter rasismeparagrafen. I et intervju som sto på trykk i VG 14. juli 2003, uttalte Tvedt blant annet at «Vi ønsker å ta makten i samfunnet, renske ut jødene og sende innvandrerne ut av landet. Jødene er hovedfienden, de har drept vårt folk, de er ondskapsfulle mordere. De er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut». Tvedt er grunnlegger av den ny-nazistiske organisasjonen Vigrid. Han ble i oktober i 2006 dømt til 45 dagers fengsel i Eiker, Modum og Sigdal tingrett. Avgjørelsen ble anket til Borgarting lagmannsrett som frifant Tvedt. I dag har altså Høyesterett opphevet dommen. Det var knyttet stor spenning til Høyesteretts avgjørelse ettersom Norge i 2005 fikk kritikk av FN for å være for mild i sin håndheving av rasismeanmeldelser. Etter dette reviderte norske myndigheter rasismeparagrafen i straffeloven.
-  Høyesteretts avgjørelse viser at Tvedt sine uttalelser om jødene rammes av straffeloven § 135a, selv etter de rammene Høyesterett trakk opp i Sjøliesaken, understreker Haugseth.