Et krav om norsk statsborgerskap ved boligutleie er i strid med diskrimineringsloven. Det slår diskrimineringsnemnda fast i et nytt vedtak. Utleier er pålagt å endre praksis.

Likestillings- og diskrimineringsombudet tok saken opp på eget initiativ etter å ha blitt oppmerksom på en annonse på Internett der utleier ga uttrykk for at det bare var norske statsborgere som kunne leie den aktuelle leiligheten. Det dreier seg om en leilighet i en firemannsbolig, som leies ut på profesjonell basis. Utleier bor ikke selv i boligen, og unntaket for privatliv kommer ikke til anvendelse.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda har gitt Likestillings- og diskrimineringsombudet medhold i at det er indirekte diskriminering i strid med diskrimineringsloven § 4 å kreve norsk statsborgerskap ved utleie av bolig. Dette er håndhevingsorganenes første avgjørelse om indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, mv.

Nemnda skriver blant annet at ”Adgang til bolig er et sentralt velferdsgode. Å utelukkes fra å kunne leie bolig, er svært belastende for dem som rammes. Det norske utleiemarkedet er, til forskjell fra mange andre land, spesielt i den forstand at det er preget av mye privat utleievirksomhet. Dette fører til et større behov for regulering.”

”Nemnda finner at kravet om norsk statsborgerskap fører til, eller kan føre til, at personer som har en annen avstamning, nasjonal opprinnelse eller etnisk bakgrunn enn norsk vil bli stilt særlig ufordelaktig sammenlignet med etniske nordmenn. Kravet innebærer således en indirekte forskjellsbehandling på grunn av etnisitet, nasjonalitet og avstamning.”