For første gang presenterer Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) et likestillingsregnskap ikke bare for kjønn, men også for områder som etnisitet, nedsatt funksjonsevne, alder, religion og seksuell orientering.

 - Rapporten er en utvidet versjon av Likestillingsbarometeret. Den viser at vi fortsatt har lang vei å gå før likestillings- og diskrimineringsSaLDOen går i balanse, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Bilde av forside saldo 2007

KAPITTEL 1: Deltakelse og innflytelse (PDF)

For blinde og svaksynte:
Deltakelse og inflytelse (Word)

KAPITTEL 2: Utdanning og forskning (PDF)

For blinde og svaksynte:
Utdanning og forskning (Word)

KAPITTEL 3:  Arbeidsliv (PDF) 

For blinde og svaksynte:
Arbeidsliv (Word)

KAPITTEL 4:  Vold, rasisme og hatkriminalitet (PDF) 

For blinde og svaksynte:
Vold, rasisme og hatkriminalitet (Word)

 

- Vi har analysert og vurdert likestillingen og diskrimineringen på ulike samfunnsfelt. Vi har sett på arbeidsliv, deltagelse og innflytelse i stat, kommune og næringsliv, forskning og utdanning og vold og voldtekt i nære relasjoner. Det er ikke oppløftende lesning. Vi har fortsatt en lang vei å gå før likestillings- og diskrimineringsSaLDOen går i balanse, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

SaLDO'en i 2007 viser at Norge har :

Et mannsdominert statlig styre: 64% av stortingsrepresentantene er menn, 63% av lederne i staten er menn, 56% av regjeringsmedlemmene er menn.

Et mannsdominert lokalt styre: 64% av kommunestyrerepresentantene er menn, 84% av rådmennene er menn, 83% av ordførerne er menn og 71% av de høyere administrative lederstillingene er besatt av menn.

Et kjønnsdelt arbeidsmarked: i offentlig sektor er 69% kvinner og 31% menn, i privat sektor er 37% kvinner og 63% menn.

En kjønnsdelt akademia: 83% av professorene er menn, 87% av professor II er menn, 68% av førsteamanuensis/-lektor-stillingene er besatt av menn.

Om vold, rasisme og hatkriminalitet: 87% av ofrene for seksualkriminalitet er kvinner, 63% av ofrene for voldskriminalitet er menn, 83% av ofrene for vold i nære relasjoner er kvinner, 92% av gjerningspersonene i vold i nære relasjoner er menn

SaLDO'en er en gjennomgang av tilstanden når det gjelder likestilling og diskriminering og inneholder en rekke konkrete forslag til forbedringer.

OMBUDET FORESLÅR:

Valglister bør ikke godkjennes med mindre begge kjønn er representert med 50 prosent. I Frankrike er dette grunnlovsfestet.

For å sikre større mangfold i politikken, må de politiske partiene sette måltall for kjønnsbalanse, alder, etnisk bakgrunn og fuksjonsevne og sikre oppfølging gjennom en langsiktig og aktiv rekrutterings- og likestillingsstrategi.

Myndighetene må iverksette konkrete tiltak for å snu utviklingen som viser at mange ungdommer og særlig innvandrergutter, dropper ut av den videregående skolen.

Gi far rett til lønnet fedrekvote uavhengig av mors yrkesaktivitet.

Bedrifter bør etablere en ordning med livsfasesamtaler med sine ansatte, med særlig fokus på mannlige ansatte. Målet er å finne en god balanse mellom jobben og omsorgsforpliktelsene hjemme.

Ordningen for yrkesskadeerstatning må revideres for bedre å ivareta kvinnetypiske yrkesskader.

Myndighetenes innsats for å forebygge seksualisert vold må styrkes. Blant annet bør det innføres obligatorisk undervisning i kjønn, seksualitet og makt i videregående skole.

Dette er bare noen av forslagene ombudet fremmer i SaLDO 2007; Et samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering.


SaLDO 2007 "Et samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering" kan også bestillles hos e-post:kari.vatle.thomassen@ldo.no