Nylig ble Norge kåret til verdens mest likestilte land av Verdens økonomiske forum. Likevel er det langt igjen til vi har oppnådd full likestilling.

 • Kvinner tar nå høy utdanning i større grad enn menn, men lønnsforskjellen øker med utdanning – kvinner får dermed mindre økonomisk uttelling for å ta utdanning. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ØKTE fra 4986 kroner til 5426 kroner i måneden fra 2006 til 2007.
 • 4 prosent av elevene på bygg- og anleggsteknikk på videregående skole er jenter (ikke endret fra i fjor). 12 prosent av elevene på helse- og sosialfag er gutter (11 prosent i fjor). Norge har fortsatt et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i OECD.
 • Andelen mannlige søkere til sykepleierutdanningen har gått ned fra 15 prosent i 2006 til 12 prosent i 2008. På førskolelærerstudiet er det nå 13 prosent mannlige søkere. På allmennlærerstudiet var det 32 prosent mannlige søkere i 2006, 28 prosent i 2008.
 • 78 prosent av norske kvinner og 85 prosent av norske menn er yrkesaktive. Liten forskjell sammenliknet med andre land. Samtidig får vi i snitt 1,9 prosent barn per kvinne. Kombinasjonen høy kvinnelig yrkesdeltakelse og relativt høyt fødselstall er unikt for Norge.
 • Innvandrere er i mindre grad sysselsatt. 57 prosent kvinnelige  innvandrere er i arbeid mot 69 prosent mannlige innvandrere. I hele befolkningen er 77 prosent i arbeid.
 • Ni av ti minstepensjonister er kvinner.
 • Vold i nære relasjoner: Åtte av de 17 kvinnene som ble drept i 2007, ble drept av sin ektefelle eller tidligere samboer.
 • Fire av ti homofile/bifile ungdommer og to av ti lesbiske/bifile ungdommer oppgir å ha vært utsatt for vold som krevde legebehandling siste året.
 • Under halvparten av personene med nedsatt funksjonsevne er yrkesaktive. 43 prosent av kvinnene og 48 prosent av mennene med nedsatt funksjonsevne er i arbeid.
 • Det er klar sammenheng mellom synlig minoritetsbakgrunn og diskriminering. 44 prosent med innvandrerbakgrunn opplever seg diskriminert. Afrikanere kommer dårligst ut både ved jobbsøking og på boligmarkedet.
 • Norske fedre tok kun ut 11 prosent av foreldrepermisjonen i 2007. Framgang med et prosentpoeng fra i fjor.
 • Andelen kvinnelige topp- og mellomledere gikk ned fra 33 til 31 prosentpoeng i fjor. Blant toppledere sank kvinneandelen fra 21 til 17 prosent.
 • Maktfordeling mellom kvinner og menn: Regjeringen har 47 prosent kvinner. Stortinget har 34 prosent kvinner. Kommunestyrene har 38 prosent kvinner. Norge har 23 prosent kvinnelige ordførere.
 • Sametinget er det folkevalgte organ som har høyest kvinnedeltakelse, 51 prosent kvinner (22 kvinner av 43 representanter).

Ombudets tiltak for likestilling

 • Far må få selvstendig opptjeningsrett til fedrekvote og foreldrepermisjon.
 • Det må opprettes spesialenheter med spisskompetanse på seksualisert vold i samtlige politidistrikt.
 • 40 prosent-kravet i styrer må utvides til å omfatte alle selskaper hvor det offentlige har en eierandel.
 • Retten til heltidsarbeid må lovfestes.
 • Regjeringen må gjennomføre alle forslagene fra Likelønnskommisjonen.
 • Partiene må sette måltall for kjønnsbalanse, alder og etnisk bakgrunn på valglistene. I tillegg må de ta ansvar for å sikre representativitet med hensyn til funksjonsevne og seksuell orientering.
 • Det bør innføres positiv særbehandling ved opptak til studier.

Last ned SaLDO 2008 her (hele SaLDO i PDF Portfolio format).

SaLDO 2008 delt inn i kapitler: