Alle vesentlige forhold ved en person bør vernes mot diskriminering, foreslår Diskrimineringslovutvalget. –På høy tid at diskrimineringsvernet blir helhetlig, sier kommunikasjonssjef Ingeborg Grimsmo hos  Likestillings- og diskrimineringsombudet.

- Det er spesielt viktig at homofile og lesbiske får et utvidet vern. I dag mangler de vern både i skolegården og i utelivet. Det er ikke godt nok, sier Grimsmo.
Likestilling handler ikke lenger bare om kjønn, men også om etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Eksisterende lover bør utvides slik at det gir et helhetlig vern, foreslår Diskrimineringslovutvalget.

I dag er arbeidstakere vernet mot diskriminering, også når det gjelder seksuell legning eller politiske syn. Men straks vedkommende er ferdig på jobben, er vernet ikke like godt.  Nå foreslår Diskrimineringslovutvalget et helhetlig diskrimineringsvern som skal gi homofile og lesbiske vern på alle samfunnsområder, ikke bare i arbeidslivet.

Styrket vern for homofile og lesbiske

- Det er svært positivt at utvalget foreslår å gi homofile og lesbiske vern mot diskriminering på alle samfunnsområder. Mange eksempler viser at det er en svakhet ved dagens lovverk at vernet mot diskriminering for homofile og lesbiske bare er i arbeidslivet, sier Ingeborg Grimsmo hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

-Unge homofile i skolen, eller i samfunnet for øvrig, for eksempel når de forsøker å komme inn på utesteder, opplever jevnlig diskriminering på grunn av sin seksuelle orientering. Med den foreslåtte lovendringen, vil slik forskjellsbehandling ikke lenger være tillatt.

Vil verne alle forhold ved personer

Utvalget foreslår en samlet lov for å fremme likestilling og bekjempe diskriminering på alle samfunnsområder. Forslaget omfatter følgende grunnlag:
Kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, religion, livssyn, politisk syn, alder og andre liknende vesentlige forhold ved en person.

Utvalgets forslag om at også andre liknende vesentlige forhold ved en person skal ha et diskrimineringsvern, åpner for en styrking av diskrimineringsvernet på områder som i dag ikke har noe vern. Eksempler på dette kan være rusmisbruk og overvekt. -Det er i utgangspunktet positivt at man foreslår en bestemmelse som tar høyde for forhold som man i dag ikke har full oversikt over.

Samtidig vil en slik bestemmelse kunne by på betydelige utfordringer når det gjelder å trekke opp grensene for lovlig og ulovlig forskjellsbehandling, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

Aldersdiskriminering – status quo

Utvalget foreslår at vernet mot diskriminering på grunn av alder fortsatt begrenses til arbeidslivet. Forskjellsbehandling på grunn av alder vil imidlertid være vernet i visse tilfeller også utenfor arbeidslivet, som en del av sekkekategorien ”vesentlige forhold” Dette er et av punktene som ombudet vil gå grundig gjennom under høringsrunden.

Inn i Grunnloven

Utvalget foreslår at diskrimineringsvernet tas inn i Grunnloven.

- Det er positivt at vernet forankres i Grunnloven, og det gir et viktig signal om at myndighetene ser betydningen av et sterkt diskrimineringsvern, sier Grimsmo.

Diskrimineringslovutvalgets forslag til en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifisering av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK ble lagt fram fredag 19. juni 2009.