Forslaget til nytt yrkesskaderegelverk er i strid med likestillingsloven.
– Dette må ryddes opp i nå, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) sendte høsten 2008 et forslag om endring av yrkesskaderegelverket ut på høring.  AID foreslo her å endre både organisering av systemet og reglene for hvilke sykdommer og skader som gir rett til erstatning.

Det nye forslaget innebærer fortsatt en forskjellsbehandling av kvinner og menn, noe som er i strid med likestillingsloven.  Likestillings- og diskrimineringsombudet minner i sitt høringssvar om at likestillingens formål er å ”fremme likestilling mellom kjønnene, med særlig sikte på å bedre kvinnens stilling”.

Dagens ordning diskriminerer kvinner

Per i dag er ni av ti som får godkjent yrkessykdommer menn. Samtidig er det flest kvinner som blir uføretrygdet. Norsk Sykepleierforbund (NSF) sa torsdag 19.03.2009 til Dagbladet.no at det er et stort likestillingsproblem at belastningslidelser fortsatt ikke omfattes av yrkessykdomslisten.

Dette er likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås enig i.
- Lista over godkjente yrkessykdommer er foreslått utvidet noe, men her må det åpenbart også tas med belastningslidelser som rammer typiske kvinneyrker, blant annet i nakke og rygg, sier Gangås.

I dagens ordning er det gjort et unntak fra praksisen som ikke innlemmer belastningslidelser, nemlig belastningslidelser i ”armer/ hender forårsaket av vibrasjoner fra arbeidsmaskinger og verktøy” – med andre ord belastningslidelser knyttet til tradisjonelt mannsarbeid.

-Vi må heve lovverket!

Til sammenligning har kroniske nakke- og skuldersmerter i Danmark vært med på listen over yrkessykdommer siden midten av 90 – tallet. Danmark, Tyskland og Frankrike godkjenner på gitte vilkår korsryggsykdommer.

Til og med i Sverige, hvor de ikke opererer med en liste over godkjente sykdommer, kan korsryggsykdommer godkjennes som yrkesskader.

- Det burde være mulig å få norsk regelverk opp på nivå med andre land som vi ønsker å sammenligne oss med, mener Gangås.

Det er ikke første gang Likestillingsombudet uttaler at yrkesskadelovverket er i strid med likestillingsloven.

- Både tidligere Likestillingsombud og jeg har vært veldig tydelige på at ordningen er i strid med likestillingsloven. Nå må dette ryddes opp i, sier Gangås.

Offentlige myndigheter er forpliktet av likestillingsloven til å arbeide aktivt for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder. Myndighetene skal også påse at forslag til nytt regelverk er i samsvar med likestillingsloven.

Les hele høringsuttalelsen her.