- Regjeringens eierskapsmelding preges av mye velvilje, men er lite forpliktende, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i en kommentar.

Ørstavik viser til at regjeringen har som ambisjon at det skal bli flere kvinnelige styreledere i statlige selskaper og at norske selskaper bør legge strategier for hvordan den beste kompetansen kan benyttes i selskapene, inklusiv hvordan kvinner og minoritetsgrupper kan rekrutteres til topplederstillinger.

– Dette er bra, men jeg finner ikke konkrete tiltak for å følge opp ambisjonene. Derfor blir det mye velvilje, men lite forpliktende oppfølging, sier Ørstavik.

Les mer fra Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt Eierskap her

Regjeringen mener det er vesentlig at norsk næringsliv tar i bruk de beste ressursene som finnes for å møte den stadig økende internasjonale konkurransen.

Som høykostnadsland er det ikke billig arbeidskraft, men kompetanse og innovasjonsevne som er Norges komparative fortrinn. Da må den best tilgjengelige kompetansen benyttes i alle ledd, også i toppledelsen.

Norske selskaper bør legge strategier for hvordan den beste kompetansen kan benyttes i selskapene, inklusiv hvordan kvinner og minoritetsgrupper kan rekrutteres til topplederstillinger.

Som eier mener regjeringen dette er med på å bidra til best mulig avkastning og resultater i selskapene over tid.

Regjeringen forventer at selskaper med statlig eierandel utarbeider en strategi for hvordan den beste kompentansen i selskapet benyttes. Staten forventer at selskapene har en positiv utvikling og rapporterer på tiltak og utvikling. Dette vil bli tatt opp i eierdialogen med selskapene.