- Leger diskriminerer

Det mye omtalte rundskrivet om legers reservasjonsrett viser at sentrale myndigheter tar FNs kvinnekonvensjon på alvor, skriver likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.  

Mange har latt seg opprøre av rundskrivet fra Helse- og omsorgsdepartementet, som understreket fastlegers plikt til å gi likeverdige offentlige tjenester. Jeg er glad for at brevet ble sendt. Det viser at sentrale myndigheter tar FNs kvinnediskrimineringskonvensjon på alvor.

Jeg har møtt mange brukere av norsk helsevesen, som har opplevd at de ikke får den samme hjelpen som andre, fordi deres seksuelle orientering, kjønn eller andre forhold er problematisk for legen som skal hjelpe dem. Dermed fratas de grunnleggende og lovfestede rettigheter.

Det norske helsevesenet skal gi brukerne like gode tjenester uansett kjønn, alder, seksuell orientering, etnisitet, religion eller funksjonsevne. Retten til helsetjenester skal gå foran legers samvittighetskvaler. Å få henvisning til abort, til assistert befruktning, eller å få resept på prevensjon, er helt alminnelige offentlige tjenester i Norge.

Likeverdig behandling i helsevesenet går også klart frem av nasjonalt diskrimineringsregelverk og av FNs kvinnediskrimineringskonvensjon. Gjennom denne er staten forpliktet å sikre kvinner tilgang til helsetjenester i forbindelse med graviditet og familieplanlegging. Prevensjon, assistert befruktning og abort omfattes åpenbart av dette.  

Jeg kan forstå at noen leger opplever å stå overfor vanskelige etiske avveininger, men disse legene skal vite at avveiningene allerede er gjort for dem. Gjennom et tydelig lovverk og klare retningslinjer – slik at det ikke skal være tvil om at det er pasientens behov og rettigheter som kommer først.