Voldens prislapp

− Endelig har regjeringen fått på plass en bred analyse av hva vold mot kvinner og vold i nære relasjoner koster samfunnet, sier nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Elisabeth Lier Haugseth.

Rapporten, som ble gjennomført av analysebyrået Vista på oppdrag fra Justisdepartementet, viser at vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er et betydelig samfunnsproblem.

- Den bør gi myndighetene en svært sterk økonomisk motivasjon for å satse på forebygging av denne volden, sier Lier Haugseth.  

Les rapporten her.

Viktig investering

− Mange tusen voksne og deres barn trenger beskyttelsestiltak, og situasjonen er svært alvorlig. Vi er bekymret for at kapasiteten og kvaliteten til krisesentertilbudet i Norge kan forringes av for få ressurser, sier Lier Haugseth.

Siden 1970-tallet har offentlige myndigheter stadig tatt større ansvar for kjønnsbasert vold. Likevel prioriteres ikke dette nok, mener Lier Haugseth.

− Det bevilges for lite penger og vi håper regjeringen vil prioritere et omfattende program rettet mot ungdom for å få bukt med seksuell trakassering, sier hun.

Dette er også foreslått av Likestillingsutvalget i utredningen "Politikk for likestilling", som ble presentert i september.

Symbolsk viktig

Denne rapporten er også symbolsk viktig. Vold i nære relasjoner er et tema som møter mye motstand hos ulike samfunnsaktører. Dette ble blant annet påpekt av Kvinnevoldsutvalget i 2003. Motstanden har sammenheng med at dette berører grunnleggende spørsmål om makt, seksualitet, undertrykking og ulikestilling.

Vi vet også at kunnskap om og synliggjøring av vold møter motstand.  

- Det er utrolig viktig å sette av tilstrekkelig midler til å bekjempe og forebygge kjønnsbasert vold. Ikke bare har det direkte betydning for dem som rammes, men det er også gode forebyggende investeringer for myndighetene og samfunnet, presiserer Lier Haugseth.

Økte bevilgninger vil også være i tråd med de forpliktelsene som norske myndigheter har gjennom internasjonale konvensjoner, som blant annet FNs kvinnediskrimineringskonvensjon.