Fleire klagar på diskriminering

I løpet av fyrste halvår fekk Likestillings- og diskrimineringsombodet 105 nye klagesaker til behandling. - Dette er ein auke frå året før då vi fekk 81 saker i same periode, fortel seniorrådgjevar May Schwartz.

Dei fleste sakene LDO får gjeld grunnlaget nedsett funksjonsevne, deretter etnisitet og kjønn. LDO behandlar også saker som gjeld diskriminering grunna alder, seksuell orientering, religion og språk.   

- Det er interessant å sjå at etnisitetssakene er nær dobla sammenlikna med i fjor. Vi veit ikkje kva aukinga skuldast, men vi er glade for at folk tar kontakt med oss, seier Schwartz.

Over halvparten av sakene gjeld tilhøve i arbeidslivet.

Nokre saker vert lagt bort

I løpet av fyrste halvår ga ombodet fråsegn i 88 saker. I tillegg er 17 sakar lagt bort.

- Det kan for eksempel skuldast at saka har løyst seg, eller at personen som klagar trekk saka.

Les meir om halvårsstatistikken her (pdf).

Eit eksempel

Her er eit utdrag frå ei av sakene ombodet har gitt fråsegn i. Den gjeld ein mann som ikkje fekk jobb fordi han ikkje hadde politiattest:

En mann mente seg diskriminert da han fikk avslag på søknad på stilling som stasjonærvekter på grunn av at han ikke hadde fremlagt politiattest fra fylte 15 år. Mannen hadde somalisk opprinnelse og hadde kommet til Norge da han var 19 år gammel. Han hadde forklart at han ikke var i stand til å levere en somalisk attest og foreslått å fremlegge i stedet en norsk vandelsattest basert på de årene han hadde bodd i Norge. Arbeidsgivers respons var at kravet gjaldt alle søkere uansett deres statsborgerskap eller nasjonale opprinnelse. Han kunne ikke ansettes uten politiattest fra Somalia, men han var altså garantert å få ansettelsen dersom han kunne levere en slik attest.

 Ombudet vurderte kravet i lys av forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse/ etnisk bakgrunn. Ombudet konstaterte at arbeidsgivers praksis ikke åpnet for en individuell vandelsvurdering av søkere som var i stand til å fremlegge en attest fra fylte 15 år. Praksisen var også i strid med de tydelige føringene i lovarbeidene og et rundskriv om at politiattester fra tredjeland (altså utenfor EU) ikke skulle brukes. Ombudet så at lovgivningen imidlertid åpnet for at man i særlige tilfeller kunne kreve fem års botid i Norge og fremlegge en vandelsattest basert på dette.

I og med praksisen var ufravikelig og gjaldt alle vaktstillinger uten distinksjon, mente ombudet at arbeidsgiver ville utelukke mange arbeidssøkere fra å en reell ansettelsesvurdering. Ombudet konkluderte dermed at praksisen var i strid med forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse etter diskrimineringsloven.

 - Denne saka ordna seg. I etterkant av vårt fråsegn har Securitas endra rutinane sine. Personer som ikkje kan skaffe politiattest frå alle land dei har hatt opphold i, vil ikkje vere være utelukka frå arbeid i Securitas, fortel Schwartz.

Securitas tok også kontakt med mannen, for å gje ham ei stilling i selskapet.