Ønsker innspill til FN-rapport

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal for første gang rapportere på FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Vi vil høre på dine innspill før vi avgir vår rapport.

 
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har en viktig overvåkningsrolle og skal utrede og rapportere til Norge og FN om hvordan situasjonen er for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den første nasjonale rapporten er et viktig arbeid frem mot den første rapporten til FN om status for rettighetene i Norge.

Vi inviterer til tre møter om temaer vi mener det er nødvendig å rapportere på. Disse møtene er til for at vi skal kunne gi en uavhengig statusrapport om hvordan vi ser at situasjonen i Norge er. Vi inviterer representanter fra det sivile samfunn og håper mange vil komme. Vi vil gjerne høre hva du mener. Følger Norge opp sine forpliktelser på disse områdene?

Rett til frihet og personlig sikkerhet

Vi ønsker å utrede nærmere funksjonshemmedes rett til frihet og personlig sikkerhet med tanke på helsevern og tvang. Under dette møtet ønsker LDO å få innspill på problemstillinger som særlig knytter seg til tvang i psykiatrien og mangel på likeverdige helsetjenester for personer med psykososiale funksjonsnedsettelser. 

Møtetidspunkt: 24. september 2013 klokken 17.00 – 19.00

Universell utforming av eksisterende bygg

Vi vil også se nærmere på plikten til universell utforming av eksisterende bygg. Pålegger CRPD Norge en plikt til å sikre universell utforming av både eksisterende og nye skoler og undervisningsbygg innenfor en avklart definert tidsramme?

Møtetidspunkt: 25. september 2013 klokken 17.00 – 19.00

Funksjonshemmedes rett til varer og tjenester.

Retten til varer og tjenester er et krav i følge CRPD. Er denne retten ivaretatt i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og annen norsk lovgivning slik regjeringen hevder? – og hvordan hjemles denne retten i andre lands lovgivning?

Møtetidspunkt: 1. oktober 2013 klokken 17:00 – 19.00

Møtested og påmelding

Vi ber om påmelding innen 20. september 2013 til ek@ldo.no.

Alle møtene vil være i LDOs lokaler i Mariboes gate 13 i Oslo.

LDO har dessverre ikke ressurser til å refundere reiseutlegg, men vi tar i mot muntlige og skriftlige innspill innen 10. oktober 2013. Møtene vil også kunne følges via Skype.

De påmeldte vil få tilsendt et notat som utgangspunkt for hvert tema.

Gi beskjed hvis du trenger tegnspråktolk, og/eller andre forhold vi bør vite om.

Velkommen!