Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerer ekstraordinært brukerutvalgsmøte 10. januar. Tema er høring til NOU 2012:15 "Politikk for likestilling".

Sunniva ønsker en dialog med organisasjonene om høringsarbeidet og arrangerer et ekstra brukeutvalgsmøte. LDOs høring ble sendt til brukerutvalget den 27. november 2012, se  http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Ombudet-mener/Horingsuttalelser/Arkiv/2012/Horing-NOU-201215-Politikk-for-likestilling/

På møtet inviteres alle til innspill, kritiske spørsmål og kommentarer til forslag til tiltak i høringen og eventuelt til LDO sin høringsuttalelse.


Dagsorden:
Kl. 12:00 - 13:00 Kort oppsummering av hovedpunkter i LDOs høring
Kl. 13:00 - 13:15 Pause
Kl. 13:15  - 14:45 Diskusjon
Kl. 14:45    Sunniva oppsummerer diskusjonen og sier noe om brukerutvalgsarbeidet for 2013
Kl. 15:00    Slutt

LDOs interne arbeidsgruppe for høringen vil delta på møtet!