Nye lover

Fra 1. januar 2014 har ombudet fått nye diskrimineringslover å forholde seg til. Lovene er oppdatert for å ha en likere oppbygning og for å være mer harmoniserte, i tillegg til at det har kommet en ny diskrimineringslov om seksuell orientering.

- Vi og mange med oss, har jobbet lenge for å få denne loven på plass. Den er viktig fordi den sikrer rettighetene til mennesker som ofte opplever diskriminering. Vi har snakket med folk som er blitt kastet ut fra utesteder fordi de har kysset kjæresten sin, og om folk som blir trakassert på skolen fordi de ønsker å leve som gutt, selv om deres biologiske kjønn er jente, sier Åsulv Solstad, avdelingsleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ombudet er opptatt av å spre informasjon om den nye loven, og oppfordre folk til å ta kontakt med oss.

- Vi kan gi veiledning, både til folk som har opplevd diskriminering og til andre som ønsker hjelp til å forstå loven og hva den betyr for arbeidsgivere, lærer og andre. I tillegg kan vi gjøre en juridisk vurdering av om du er blitt ulovlig forskjellsbehandlet, sier Solstad.

Ny lovhjemler

Innenfor arbeidslivsfeltet har dette en betydning for hvilke lovhjemler som kan brukes. Alle lovene har en generell diskrimineringsbestemmelse, men de har også fått en egen bestemmelse som fastslår at reglene om diskriminering gjelder alle sider av et ansettelsesforhold. Dette omfatter blant annet:

a) utlysning av stilling,
b) ansettelse, omplassering og forfremmelse,
c) opplæring og kompetanseutvikling,
d) lønns- og arbeidsvilkår og
e) opphør av ansettelsesforholdet.

Det er også presisert at disse bestemmelsene gjelder tilsvarende for arbeidsgivers valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere.

De nye bestemmelsene er plassert i: