Viktig grunnlovsendring

Diskrimineringsvernet tas inn i Grunnloven, det har Stortinget vedtatt.
– Det er viktig, selv om jeg hadde håpet på et enda sterkere vern, sier Guri Gabrielsen, leder for tilsynsavdelingen i LDO.

§ 98 i Grunnloven lyder nå: «Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.»

- Dette vil ha rettslig betydning, og det forplikter både staten og private aktører. Det er viktig, sier Gabrielsen.

Likevel er hun skuffet over at paragrafen er såpass generell.

- Vi har tatt til orde for et diskrimineringsforbud som tydelig svarer på hvem som særlig er utsatt for diskriminering, sier hun.

I høringssvaret på forslaget om endringer i Grunnloven støttet LDO Menneskerettighetslovutvalgets alternative forslag: “Ingen må utsettes for diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, språk, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, religion, livssyn, politisk syn, helse, alder eller liknende vesentlige forhold ved en person. 

 - Vi ønsket en endring i Grunnloven som ga et klart styrket diskrimineringsvern, og beskyttelse mot den diskriminering som vi ser i dag, men også nye typer diskriminering, som samfunnsutviklingen aktualiserer, sier Gabrielsen.