- Vi vet at sjansen for å bli innkalt til jobbintervju synker med 25 prosent hvis du har et pakistanskklinkende navn. Store barrierer som gjør at døren inn til arbeidslivet kun står på gløtt for mange. Dette feltet preges av for mye prat, nå det er på tide at vi viser handlekraft, sa likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik da hun åpnet seminaret.

Implisitt diskriminering

Selv om arbeidsgivere gjør en innsats for ikke å diskriminere, vil holdninger som finnes i underbevisstheten likevel påvirke. Det er kjernen i problemet med implisitt diskriminering, som psykolog Mads Nordmo har forsket på.

For å motvirke implisitt diskriminering må arbeidsgivere jobbe aktivt og konkret med mangfoldig rekruttering.

Rekrutteringsprosessen teller

Arnfinn Midtbøen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, står bak en rekke publikasjoner om etnisk diskriminering i det norske arbeidslivet. Resultatene fra forskningen hans viser at etniske stereotypier er jevnt fordelt på tvers av arbeidsmarkedet, men at ansettelsesprosessene kan være et nyttig verktøy for å redusere diskrimineringsrisikoen.

Han viser til at offentlig sektor i noe større grad har lykkes med mangfoldig rekruttering. I denne bransjen er rekrutteringsprosessene mer åpne og foregår på en formalisert måte.

Sara Abraham fra Politihøgskolen kan fortelle om store endringer i studentgruppen etter at de valgte å snu blikket innover på egne prosesser. Gjennom kvalitetssikring av rekrutteringssystemet så de en klar økning av andelen kvinner og etniske minoriteter blant studentene.

Hvordan få til likestilt rekruttering?

Nettopp åpenhet og formaliserte prosesser ønsker seniorrådgiver Lars Kolberg i LDO å se mer av. Han peker på tre nøkler for mangfoldsrekruttering:

  1. Arbeidsgivere som ønsker mangfold og som forplikter seg til det.
  2. Konkrete virkemidler for å redusere diskrimineringsrisikoen.
  3. Troverdig profilering av en arbeidsplass som ønsker mangfold.

Fagdagen ble arrangert med statens mangfoldsnettverk. Nettverket består av Politiet, Forsvaret, NAV, Vegvesenet, Skatteetaten, Toll- og Avgiftsdirektoratet, Buf-dir, samt Imdi og LDO.