Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm
Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm., Nordens Fackliga Samorganisation

Støtter ikke regjeringen

Regjeringen foreslår innstramminger i utlendingsloven LDO frykter vil bryte med FNs menneskerettighetskonvensjoner.

Vi har kommentert to temaer i forslaget fra regjeringen:

  • skjerpede vilkår for familiegjenforening
  • skjerpede vilkår for permanent oppholdstillatelse

Vi har vurdert forslagene i lys av FN-konvensjonene staten er forpliktet til å følge, og som vi fører tilsyn med at de gjør.

Vi mener forslagene fra regjeringen vil ramme alle flyktninger som får opphold i Norge. Kvinner og personer med nedsatt funksjonsevne vil være særlig utsatt.

Mange vil ha problemer med å oppfylle inntektskravene regjeringen vil stille, og vi frykter flere grupper vil ha problemer med å få gjennomført introduksjonsprogrammet.

For eksempel vil manglende tilrettelegging i introduksjonsprogrammet gjøre at flyktninger med nedsatt funksjonsevne ikke har samme mulighet som andre til å gjennomføre det.

Vi mener også at kravene regjeringen vil stille til selvforsørgelse, kan føre til at mange må akseptere dårligere ansettelsesvilkår.

Les hele høringssvaret her.

Konvensjonar

Konvensjonar

Ombodets arbeid med FN-konvensjonanen CEDAW, CERD og CRPD.