Med denne rapporten supplerer ombudet statens 21./22. periodiske rapport til FNs rasediskrimineringskomitè om statens oppfølging av
rasediskrimineringskomiteens anbefalinger og gjennomføring av FNs
rasediskrimineringskonvensjon i Norge.