Aldersgrenser og fordelaktige priser

Aldersgrenser som fremkommer av lov eller forskrift, anses ikke som diskriminerende. Det er fordi man mener at disse aldersgrensene er saklig begrunnet, samtidig som man mener at det på visse områder er nødvendig med aldersgrenser for å spisse ulike ordninger til de som trenger dem mest. Et eksempel på en saklig, lovbestemt aldersgrense, er aldersgrensen for å motta stønad som ung ufør.

Fordelaktige priser som gis på grunn av høy eller lav alder anses heller ikke som diskriminering. At pensjonister og barn eksempelvis får rimeligere billetter på kollektivtransport er dermed ikke diskriminering. 

 

Unntaksadgang

Blir man forskjellsbehandlet på grunn av alder, og det ikke er åpnet for slik forskjellsbehandling i lov, forskrift eller gjennom fordelaktige priser, kan forskjellsbehandlingen likevel være lovlig etter en konkret vurdering.

Hvis forskjellsbehandlingen har et saklig formål, er nødvendig (det finnes ingen bedre handlingsalternativer) og ikke er et uforholdsmessig inngrep overfor den som diskrimineres (behovet for å diskriminere avveid mot behovet for å ikke bli diskriminert), er den lovlig.

 

Særlig om aldersgrenser på utesteder

Det er som hovedregel forbudt å ha andre aldersgrenser enn de som samsvarer med grensene for alkoholservering, som er enten 18 år eller 20 år.  

Det er imidlertid lovlig å ha andre aldersgrenser enn 18 og 20 år dersom aldersgrensen har et saklig formål, det er nødvendig og ikke et uforholdsmessig inngrep.

Fagoppsummering om alder

Ombudet har skrevet en fagoppsummering om alder og aldersdiskriminering. Vi har blant annet gjennomgått ulike saker der ombudet har gitt veiledning til personer som har opplevd slik diskriminering, og gjennomgått saker om aldersdiskriminering som er behandlet av Diskrimineringsnemnda, rettsapparatet og EU-domstolen. Fagoppsummeringen gjelder i hovedsak aldersdiskriminering i arbeidslivet, men du finner også noe informasjon om aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet. 

 
 


Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Aktuelle saker

Les flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.