Flerspråklige barn og unge

Elever med et annet morsmål enn norsk har krav på særskilt norskopplæring. I tillegg har elevene rett på undervisning og oppfølging i skolen på morsmålet, dersom det er nødvendig. Opplæring på morsmålet skal gis frem til eleven har gode nok norskkunnskaper til å ta del i den ordinære undervisningen.

Barn og ungdom som bor i samiske språkområder, har krav på undervisning og annen opplæring på samisk.

 

Gi beskjed om dine behov

Det er viktig at du gir barnehagen eller skolen beskjed om hvilket behov du eller barnet ditt har for språklig tilrettelegging, slik at de blir i stand til å tilrettelegge på en god måte. 

 

Klage til barnehagen eller skolen

Dersom du har gitt beskjed om dine behov til barnehagen eller skolen, men ikke får språklig tilrettelegging, kan du først forsøke å klage direkte til den som er leder i barnehagen eller på skolen.

 

Klage til kommunen eller fylkesmannen

Dersom du ikke er fornøyd med barnehagen eller skolens håndtering av ditt behov for tilrettelegging, kan du klage til barnehageeieren, kommunen (offentlig barnehage eller grunnskole) eller til fylkesmannen (videregående).

Når det gjelder skole, har du etter opplæringsloven krav på å få et vedtak etter opplæringsloven § 2-8 (grunnskolen) eller § 3-12 (videregående skole) for nødvendig språkopplæring og tilrettelegging. Dersom du ikke er fornøyd med vedtaket, behandler fylkesmannen klager etter disse bestemmelsene. 

Hvis du er misfornøyd med hvordan barnehageeier, kommunen eller fylkesmannen vurderer saken din, kan du ta kontakt med ombudet for videre veiledning. 

 


Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Opplæringsloven:

Barnehageloven:

Aktuelle saker

Flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.