10/1323: Klage på forskjellsbehandling av menn på treningssenter

Likestillings- og diskrimineringsombudet har blitt gjort oppmerksom på at Curves treningssenter (Lysaker) tilbyr trening kun for kvinner, og ikke for menn.

Ombudet har kommet til at Curves Lysaker ikke har handlet i strid med likestillingsloven § 3, fordi menn har adgang til å trene på Curves.

Konklusjon: Ikke brudd på likestillingsloven § 3.

Saksnummer: 10/1323
Lovanvendelse: likestillingsloven § 3.

Ombudets uttalelse

Sakens bakgrunn

Ombudet fikk to henvendelser om at Curves Lysaker tilbyr trening kun for kvinner og ikke for menn. Begge henvendelsene ble sendt til ombudet på bakgrunn av en artikkel på nettsiden www.DN.no den 20. juli 2010. I artikkelen uttales de  blant annet at det kun er kvinner som får være medlem av Curves kjeden, herunder Curves Lysaker.

Ombudet undersøkte Curves Lysaker sin nettside www.curves-norge.no/, og konstaterte at nettsiden signaliserer at Curves sitt treningstilbud er rettet til kvinner. På bakgrunn av dette henvendte ombudet seg til Curves Lysaker for å be om en redegjørelse.

Curves Lysaker har i sin redegjørelse påpekt at Curves treningstilbud er spesialdesignet for kvinner, men både menn og kvinner kan bli medlem av Curves og benytte seg av treningssenterets tilbud. Curves har videre påpekt at de ikke fikk mulighet til å kommentere artikkelen i DN og til å rette opp feil i artikkelen før den ble trykket. Curves mener på denne bakgrunn at de ikke handler i strid med likestillingslovens vern mot forskjellsbehandling av kvinner og menn.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med likestillingsloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 1.

Likestillingsloven

Likestillingsloven § 3 forbyr direkte og indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn.

Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn, jf. likestillingsloven § 3 annet ledd nr 2. Direkte forskjellsbehandling er tillat dersom det begrunnes i saklige hensyn.

Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk virker slik at det ene kjønn stilles dårligere enn det annet.
I særlige tilfeller er indirekte forskjellsbehandling likevel tillatt dersom handlingen har et saklig formål uavhengig av kjønn, og det middel som er valgt er egnet, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende i forhold til formålet.

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, skal det legges til grunn at diskriminering har funnet sted, hvis ikke den som er ansvarlig for handlingen sannsynliggjør at det likevel ikke har skjedd diskriminering, jf. likestillingsloven § 16.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om treningssenteret Curves på Lysaker forskjellsbehandler menn i strid med likestillingsloven § 3.

For at diskrimineringsforbudet i likestillingsloven § 3 første ledd skal være overtrådt kreves det at vedkommende er satt i en ”dårligere stilling” enn vedkommende ellers ville vært på grunn kjønn. I Likestillings- og diskrimineringsnemndas (Nemnda) vedtak 18/2009, har Nemnda uttalt at handlinger som er egnet til å medføre at noen kommer i en dårligere stilling, kan omfattes av loven. Dette må vurderes ut fra en objektiv målestokk.

Dersom menn ikke hadde hatt adgang til å bli medlem av Curves og benytte seg av deres treningstilbud, så ville det kunne være i strid med likestillingsloven.
Curves har i sin redegjørelse forklart at menn også kan benytte seg av Curves sitt treningstilbud, selv om det er spesialdesignet for kvinner. Det faktum at Curves tilbyr et treningstilbud som de mener er spesialdesignet for kvinner, kan etter ombudets vurdering ikke sies å stille menn dårligere enn kvinner, når menn kan benytte seg av det samme tilbudet.

Ombudet er etter dette kommet til at Curves ikke forskjellsbehandler menn i strid med likestillingsloven.

Konklusjon

Curves Lysaker har ikke handlet i strid med likestillingsloven.

Denne uttalelsen utelukker ikke at ombudet kan vurdere saken på nytt, dersom vi mottar klager fra menn som har fått avslag på medlemskap i Curves eller blitt nektet adgang til å benytte seg av treningssenteret tilbud.

Ombudet vil i tillegg oppfordre Curves til å synliggjøre på deres nettsider at også menn kan bli medlem av Curves og benytte seg av deres treningstilbud til tross for at det er spesialdesignet for kvinner.