Gi tolketjenesten et løft!

Hilde Haualand og Hanne Cecilie Kavli ved FAFO tar i en kronikk i Dagsavisen 5. juli opp en mangelfull tolketjeneste og hvordan dette igjen gjør inkludering i arbeidslivet problematisk.

Av Bjørg Unstad, avdelingsleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet
Publisert i Dagsavisen 15.07.2010


Haualand og Kavli tar opp en svært viktig problemstilling som berører hørselshemmedes mulighet til å bli likestilt i arbeidslivet. Det er behov for et betydelig ressursløft til tolketjenesten. Myndighetene må vise at de tar inkludering i arbeidslivet på alvor.

Vi i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har samme erfaringer som FAFO. Vi opplever at tolketilbudet er lite forutsigbart, at det er stadig bytte av tolker og nye tolker som ikke godt nok kjenner det vokabularet som brukes her. Dette gir usikkerhet og dårlig forutsigbarhet for vår medarbeider.

De hørselshemmede har etter Folketrygdloven krav på tolk. Denne rettigheten får de i praksis ikke, fordi det ikke prioriteres nok ressurser til tolketjenesten. Er det slik at det er lettere å aksepterer at personer med nedsatt funksjonsevne, sammenlignet med andre grupper av befolkningen, ikke får det de har rett til?

Det er helt nødvendig med flere tolker, slik Haualand og Kavli også påpeker. Alle som har behov for tolk skal ha tilgang på tolk. Nødvendige grep må tas for at flere rekrutteres til yrket  og at tolkene blir i yrket. Også for tolker er det behov for kompetanseheving.

NAV må på sin side gjennomgå rutiner og organiseringen av tilbudet slik at de som bruker tolk ikke bruker for mye tid på å administrere dette. Vi er helt enige i Fafos konklusjon: For å sikre at målsettingen om aktiv deltagelse, likeverd og inkludering nås, må både organisering og finansiering av tolker formes ut fra behovene døve og hørselshemmede faktisk har.  I noen tilfelle er hensiktsmessige hjelpemidler en nødvendig forutsetning for å oppnå aktiv deltagelse, likeverd og inkludering.

Det handler om å motvirke fordommer og stereotypier som hindrer deltakelse. God og tilgjengelig tolketjeneste er en viktig del av arbeidet med å gjøre samfunnet mer universelt utformet.

Vi forventer at statsråd Hanne Bjurstrøm som ansvarlig for både NAV, sysselsetting og inkluderende arbeidsliv tar de nødvendige grep for å få en god tolketjeneste og at regjeringen etterlever de politiske mål de har satt seg.