Sammendrag

I rapporten gir ombudet innspill til regjeringen om hvordan det bør arbeides mot hatytringer og hatkriminalitet. Ombudet foreslår at regjeringen utarbeider en helhetlig nasjonal handlingsplan mot hatytringer og hatkriminalitet.

Det er naturlig nok ulike meninger om hvor grensene for ytringsfrihet skal gå. Samtidig er hatytringer er et reelt samfunnsproblem, fordi de blant annet kan hindre andre i fritt å ytre seg i det offentlige ordskiftet. I tillegg kan hatytringer gi grobunn for negative følelser, holdninger og oppfatninger overfor gitte grupper i samfunnet.

På den måten kan hatytringer bidra til å sementere eller forsterke, eksisterende negative stereotypier og fordommer om grupper, basert på kjennetegn som for eksempel kjønn, etnisk tilhørighet, funksjonsevne og seksuell orientering.