FNs kvinnekomité har i oppgave å overvåke medlemslandene for å sørge for at de følger pliktene i konvensjonen, og på bakgrunn av rapportene utfører komiteene muntlige høringer av Norge. Ombudet og flere aktører fra sivilt samfunn deltok på eksaminasjonen.

Etter høringen kommer komiteen med anbefalinger til tiltak som Norge bør gjennomføre. Det er en sentral oppgave for ombudet å føre tilsyn med hvordan staten følger opp komiteens merknader og ha kommunikasjon med norske myndigheter om dette.

Formålet med ombudets rapport er å vise til områder der ombudet mener det er manglende etterlevelse av pliktene som følger av kvinnekonvensjonens artikler.

Områdene Likestillings- og diskrimineringsombudet fokuserer på i årets rapport: 

  • Access to justice (håndheving og sanksjonering av diskrimineringsvernet)
  • Vold mot kvinner
  • Kvinner i fengsel
  • Likestilling i arbeidslivet
  • Klima og likestilling

For inngående kunnskap om FNs kvinnekommisjon kan du lese mer på våre nettsider.

Høringen i sin helhet finnes her.

 

Ombudets tilsynsarbeid

Les mer om ombudets tilsyn med FN-konvensjonene.