Medan Senterpartiet og Arbeiderpartiet held fram med forhandlingane om ny regjering i Hurdal, har Likestillings- og diskrimineringsombodet sendt våre innspel til ny plattform for regjeringa. 

 

Les alle innspela her

 

Innspela gjeld følgjande områder:

  • Ei styrka etterleving av FN sine anbefalingar til Noreg
  • Inkorporering av FN sin konvensjon om rettar til personar med nedsett funksjonsevne (CRPD)
  • Overgang frå vergemål til ordning om beslutningsstøtte
  • Styrka helsehjelp til papirlause
  • Førebygging av etnisk profilering i politiet
  • Likeverdige offentlege helse- og omsorgstenester