Den 7. mai 2024 ble to EU-direktiver om bindende standarder for likestillingsorganer vedtatt. Bakgrunnen er ønsket om å sikre at diskrimineringsvernet i EU blir like godt ivaretatt i de ulike medlemslandene gjennom felles standarder for deres likestillingsorganer. Direktivene stiller krav om at de nasjonale likestillingsorganene må være uavhengige, og de har bestemmelser om mandat, ressurser, struktur, oppgaver, kompetanse og tilgjengelighet til likestillingsorganene. Målet er å sikre en mer enhetlig praksis i diskrimineringssaker og lik håndheving av ikke-diskrimineringsdirektivene, samt å sørge for at enkeltpersoner blir like godt beskyttet mot diskriminering, uavhengig av hvilket land de bor i.

Direktivene er likelydende, og det ene, som er knyttet til kjønnslikestillingsdirektivene, er merket som EØS-relevant. Gjennomføring av direktivet i norsk rett vil kreve en gjennomgang av vårt likestillingsapparat, der den pågående evalueringen av dagens lavterskeltilbud på diskrimineringsfeltet vil inngå. Ved en innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen og gjennomføring i norsk rett, må norske myndigheter dessuten sikre at eventuelle fremtidige endringer i Likestillings- og diskrimineringsombudets og Diskrimineringsnemndas rolle, myndighet og ressurstildeling tilfredsstiller kravene som følger av direktivet.

Les mer om Regjeringens EØS-notat her.