15. januar la et ekspertutvalg frem en rapport om hvordan FNs menneskerettigheter for funksjonshemmede (CRPD) skal inkorporeres i norsk lov.

- Jeg er svært fornøyd med at flertallet i ekspertutvalget går inn for at CRPD innlemmes i menneskerettsloven. Dette er viktig for å sikre at menneskerettighetene til funksjonshemmede blir prioritert og respektert, sier ombud Bjørn Erik Thon.

En inkorporering i menneskerettsloven betyr at CRPD vil ha forrang over eventuelle motstridende nasjonale lover, noe som er viktig for å sikre en konsistent og rettferdig behandling av funksjonshemmede i Norge.

- Ekspertutvalgets anbefaling er i tråd med det vi gikk inn for i en rapport vi la frem før jul. Men dette er en politisk beslutning, og det blir en viktig oppgave for oss sammen med sivilt samfunn å sørge for at dette skjer.

Lovendringer

Som en del av ombudets arbeid med å fremme og beskytte rettighetene til funksjonshemmede, mener vi at flere norske lover må eller bør justeres for å være i samsvar med CRPD.

Blant de lovene vi mener må endres er vergemålsordningen, som må gjøres om til en beslutningsstøtteordning, der målet er at de som trenger det skal få støtte til å ta egne beslutninger heller enn å bli fratatt muligheten til å bestemme over eget liv.

- Vi har lenge uttrykt bekymring for overdreven bruk av tvang overfor utviklingshemmede og folk med psykiske lidelser. Tvangsbruken må reduseres drastisk, og vi må i mye større grad ha en tilnærming basert på respekt, informert samtykke, og brukerinvolvering – i tråd med CRPD, sier Thon.

Forventer raske prosesser

Regjeringen har lovet å ta ansvar for at CRPD skal inn i norsk lov. Det må de sørge for i løpet av denne regjeringsperioden.

Det er avgjørende at myndighetene handler raskt for å sikre at inkorporeringen av CRPD i norsk lovgivning ikke blir forsinket.

- Det haster med å forbedre ivaretakelsen av funksjonshemmedes rettigheter i Norge. Vi forventer at det jobbes effektivt fra myndighetenes side, for å sikre at Norge står som et eksempel på hvordan menneskerettighetene til funksjonshemmede respekteres og fremmes, sier Thon.