LDOs mandat er blant annet å fremme reell likestilling og hindre diskriminering på alle samfunnsområder på grunn av blant annet funksjonsnedsettelse, og å føre tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med forpliktelsene Norge har etter FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

LDOs innspill knytter seg til hvilke føringer CRPD gir for videreutvikling av lov og praksis. I lys av CRPD, norsk diskrimineringslovgivning, samt rettigheter etter helse- og omsorgslovgivningen har vi også noen innspill til spørsmålet utvalget stiller om hvordan god pasientbehandling kan ivaretas innenfor rammene av samtykkevilkåret.

Vi klargjør blant annet:

  • Dersom det går lang tid før forverring hos enkelte pasienter nå fanges opp slik at de kan få hjelp, så må dette bøtes på ved å styrke tilgang på frivillig helsetilbud og oppfølging fra såvel kommunalt nivå som fra spesialisthelsetjenesten.
  • Hvilke rammer CRPD setter for tvangslovgivningen for å sikres mot lovgivning og praksis som diskriminerer personer med psykiske lidelser/psykososiale funksjonsnedsettelser.
  • Hvilke plikter staten har etter CRPD til å bekjempe stereotypier og fordommer overfor personer med psykiske lidelser/psykososiale funksjonsnedsettelser. 
  • Vi omtaler høyesterettspraksis som viser at det fortsatt, også etter lovendringene i 2017 med innføring av vilkåret om mangel på samtykkekompetanse for tvang utenfor fare tilfellene, er et stort handlingsrom for helsevesenet til å anvende tvang i de tilfeller hvor det anses nødvendig for å sikre en persons liv og helse.

Les hele innspillet til ekspertutvalget om tvang.

Les mer om konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.