Fra 50-tallet til 2016 var praksis i Norge at transpersoner måtte fjerne reproduktive organer for å juridisk kunne endre kjønn i samsvar med egen kjønnsidentitet. Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har konstatert at denne praksisen førte til et umulig valg for mange transpersoner - mellom å bli anerkjent og sterilisert, eller å leve med feil kjønnsidentitet.

I 2014 konkluderte LDO med at kravet om fjerne reproduktive organer for å endre juridisk kjønn var diskriminerende.

 

- Mistet muligheten til å leve fullverdige liv

Nå ønsker ombudet at Norge får en særskilt økonomisk kompensasjonsordning, lignende den som har eksistert i Sverige siden 2018. Den åpnet for at transpersoner som hadde fått fjernet reproduktive organer kunne få 225.000 svenske kroner via en søknadsordning som utløp i mai i år. Ombudet mener at et liknende tilbud må etableres også i Norge. Det er anslått at om lag 500 personer i så fall kvalifiserer for å kunne søke.

Det er også tidligere blitt etablert særskilte ordninger for grupper som har kommet særlig uheldig ut i Norge, som tidligere barnehjemsbarn, tatere/romanifolk og samer/kvener.

- En kompensasjonsordning for transpersoner vil aldri kunne være en fullgod løsning for mange som har gått igjennom denne prosessen, med de fysiske og psykiske konsekvensene dette har medført. Det vil likevel være en erkjennelse av at Norge i mange år hadde en svært uheldig praksis som gjorde at mange mistet muligheten til å leve fullverdige liv og til å stifte familie, sier ombud Hanne Bjurstrøm.

Les ombudets intervju med VG om den foreslåtte ordningen.

 

Ikke betinget av skyld

Den foreslåtte ordningen vil i utgangspunktet kunne omfatte alle som har fjernet reproduktive organer for å endre juridisk kjønn, men vil ikke være betinget av at staten har utvist skyld. Det er reist egne erstatningssøksmål mot staten for norske domstoler som følge av den tidligere praksisen.

Ombudets forslag til kompensasjonsordning vil derfor juridisk skille seg fra krav om oppreisning og erstatning som behandles i domstolene, der vilkårene for erstatningsansvar må være oppfylt. Dette erstatningsansvaret må vurderes konkret i hver enkelt sak.

Ombudet har kontaktet Justisdepartementet for å be dem legge til rette for at en slik ordning blir opprettet. Det brevet kan du lese her.

Vil du vite mer?

Klikk her for å lese om ombudets arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.