Diskrimineringsretten berører områder som påvirker mange mennesker, og som reiser en rekke problemstillinger. Nå har ombudets årlige rapport om utviklingen i diskrimineringsretten publisert for andre gang.

I rapporten finner du også noen av ombudets høringsuttalelser knyttet til sakene som tas opp. Du kan lese hele rapporten her.

 

Årets utgave omtaler blant annet:

  • Norsk rettspraksis og praksis fra Diskrimineringsnemnda, inkludert den den første saken om seksuell trakassering for Høyesterett og den første saken om seksuell trakassering for nemnda. I tillegg har Diskrimineringsnemnda behandlet saker som gjelder diskriminering ved praktisering av smitteverntiltak under pandemien. Én av disse sakene er omtalt i rapporten, og gjaldt besøksrestriksjoner i en omsorgsbolig. Nemnda påla kommunen å endre på restriksjonene.

  • Diskrimineringsnemndas avgjørelser i etnisitetssaker i 2020, der vi har gjennomgått og sammenlignet utfallene i disse sakene med saker som gjelder andre diskrimineringsgrunnlag. Gjennomgangen viser at færre etnisitetssaker får en realitetsavgjørelse enn saker på flere andre diskrimineringsgrunnlag, og flere etnisitetssaker blir henlagt enn saker som gjelder flere andre diskrimineringsgrunnlag.

  • FNs rasediskrimineringskomites generelle kommentar om raseprofilering. Denne er aktuell i lys av konkrete saker, også her hjemme.

  • Ny trossamfunnslov med forskrifter vedtatt i 2020.

 

og mye mer!

Vil du vite mer?


Ønsker du nyhetsbrev fra ombudet? Send e-post til media@ldo.no