Denne uken ble rapporten «Mangfold i statlig sektor» lansert. Tre viktige utfordringer som det pekes på i rapporten er den lave andelen ansatte som har innvandrerbakgrunn, kjønnsubalansen på flere områder og lav andel arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Omtrent en av ti ansatte i statlige virksomheter har innvandrerbakgrunn, 10 prosent av sykepleiere er menn, mens 45 prosent av legene er menn. 75 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder er sysselsatt, mot 41 prosent blant personer med nedsatt funksjonsevne.

Et likestillingsproblem og et representasjonsproblem

Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er oppdragsgiver for rapporten på vegne av virksomhetene i det statlige mangfoldsnettverket, der blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet sitter. Oppdragets formål var å kartlegge og analysere tiltak som kan hjelpe mangfoldsarbeidet i statlig sektor fremover. Rapporten ble lansert tidligere denne uken på Statens arbeidsgiverkonferanse.

- Plutselig slo det ned som et lyn i meg hvordan innlederne og deltakerne på konferansen viser med all tydelighet hvorfor det er viktig å jobbe med mangfold i staten. Alle vi flinke og høyt kompetente deltakere og innledere som er til stede, er omtrent helt like både når det gjelder hvordan vi ser ut og hva vi heter. Dette er et likestillingsproblem og et representasjonsproblem som vi må ta på største alvor, sier ombudets fagdirektør for arbeidsliv, Lars Kolberg (selv hvit, etnisk norsk, heterofil CIS-mann, midt i livet).

Arbeid med mangfold er en langsiktig prosess som krever både kunnskap og tålmodighet. Økt mangfold i statlige virksomheter er et overordnet mål og en viktig brikke i integreringsarbeidet. For å oppnå økt mangfold i statlige virksomheter viser rapporten at det ikke er ett, spesielt tiltak, eller at det er én, spesifikk forutsetning som fører til mangfold. Det er helheten av tiltak og samspillet mellom forutsetninger, tiltak og motivasjon som gir mangfoldsarbeidet retning.

Motivasjon for mangfoldsarbeid

I rapporten fokuseres det på motivasjonen som virksomhetene har for å jobbe med mangfold, som særlig knyttes til seks punkter. De handler blant annet om samfunnsansvar, representasjon og speiling av befolkningen, forbedret kvalitet eller effektiviteten på arbeidet, arbeidsmiljø og større rekrutteringsmuligheter samt konkurransefortrinn som gjør at virksomhetene tiltrekker seg den beste arbeidskraften og opprettholder og styrker relasjonene med publikum og brukerne av tjenester. Et viktig og positivt funn i rapporten er at mangfold er kommet på agendaen i svært mange virksomheter, selv om det fortsatt er stort spenn i hvor langt de enkelte virksomhetene har kommet når det gjelder strategier og tiltak.